เหมืองแม่เมาะ คว้ารางวัล Thailand Green and Smart Mining Awards 2019


เหมืองแม่เมาะ คว้ารางวัล Thailand Green and Smart Mining Awards 2019

 


 

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2562) นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับมอบรางวัล Thailand Green and Smart Mining Awards ประจำปี 2019 โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ภายในการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย ครั้งที่ 2 : ก้าวใหม่จากนโยบายสู่การปฏิบัติ" (The 2nd Thailand Green and Smart Mining Forum 2019 "New step : From Policy to Implementation") พร้อมร่วมเสวนาในหัวข้อ "ก้าวใหม่ของเหมืองแร่ไทยสู่ Green and Smart Mining" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กล่าวว่า รางวัล Thailand Green and Smart Mining Awards เป็นรางวัลที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบให้กับหน่วยงานที่ประกอบกิจการเหมืองแร่ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดย กฟผ. มีความมุ่งมั่นพัฒนาการประกอบกิจการเหมืองแร่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และได้ปฏิบัติภารกิจการผลิตและส่งถ่านหิน เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด และได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การนำระบบโทรมาตรมาใช้ในงานสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นและด้านน้ำ นำเครื่อง SSR (Real-time Slope Stability Monitoring) มาใช้ในงานเสถียรภาพผนังบ่อ นำสายพานลำเลียงที่ใช้แล้วมาเป็นกำแพงกันเสียงเพื่อลดระดับเสียงที่แหล่งกำเนิด นำกล้อง Infrared Thermography (IR) มาใช้ในการสำรวจจุดร้อนในพื้นที่บ่อเหมืองและที่ทิ้งดินเพื่อป้องกันการลุกไหม้ของถ่านหิน  ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเหมืองแม่เมาะยึดมั่นในการเป็นองค์การผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงด้วยเทคโนโลยีสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดำเนินการควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมโดยรอบอย่างยั่งยืนแท้จริง

ทั้งนี้ รางวัล Thailand Green and Smart Mining Awards เป็นรางวัลที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดมอบให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล "รักษามาตรฐาน เหมืองแร่สีเขียว ปี 2561 ประเภทเหมืองแร่" ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งต้องเคยได้รับรางวัล EIA Monitoring Award ประเภทเหมืองแร่ "ระดับยอดเยี่ยม" หรือ "ระดับดีเด่น" ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ร่วมเป็นเหมืองแร่ที่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Comment : เหมืองแม่เมาะ คว้ารางวัล Thailand Green and Smart Mining Awards 2019
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ