GC ประกาศผลการดำเนินงานปี 61 กำไร 40,069 ล้านบาท

22/02/2019 | 213 | Tags : PTTGC GC พีทีทีจีซี

GC ประกาศผลการดำเนินงานปี 61 กำไร 40,069 ล้านบาท

               

 

นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) บริษัท พีทีที                   โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลประกอบการในปี 2561 ของบริษัทฯ มีผลการดำเนินการที่ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยมีรายได้จากการขาย 515,449 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 และมีกำไรจากการดำเนินการหลักไม่รวมผลของรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติจำนวน 42,608 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 โดยมีปัจจัยหลักมาจากระดับราคาผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่ปรับเพิ่มขึ้นและปริมาณขายรวมที่เพิ่มขึ้น

ธุรกิจโอเลฟินส์ในช่วง 9 เดือนแรกของปีระดับราคาโพลีโอเลฟินส์อยู่ในระดับที่สูงต่อเนื่อง การฟื้นตัวของธุรกิจสายฟีนอล  รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนซึ่งในปีนี้บริษัทฯ รับรู้ผลประกอบการของธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ (Asset injection) เต็มปี ประกอบกับสายธุรกิจอะคริโลไนไตรล์ (AN) ที่บริษัทฯ       ต่อยอดจากการเข้าซื้อหุ้นในธุรกรรมดังกล่าวมีการฟื้นตัวอย่างมากในปีนี้ และการรับรู้ผลประโยชน์จากโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร (MAX) แต่เมื่อรวมผลกระทบจากรายการอื่น ๆ อาทิ การขาดทุนมูลค่าของสินค้าคงคลังปรับลดลงจากผลของระดับราคาน้ำมันในช่วงปลายปีที่ลดลง  และกำไรจากการซื้อกิจการในมูลค่าต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม จำนวน 1,355 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 40,069 ล้านบาท (8.89 บาท/หุ้น) ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2

ส่วนของผลประกอบการในไตรมาส 4/2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 128,874 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4/2560 ร้อยละ 9 แต่ลดลงจากไตรมาส 3/2561 ร้อยละ 6 โดยรายได้ที่ลดลงเป็นผลจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงและส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกัน และมีกำไรจากการดำเนินการหลักไม่รวมผลของรายการ            ที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติจำนวน 9,076 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 23 จากไตรมาส 3/2561 และร้อยละ 13  จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สำหรับในไตรมาสนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 4,060 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 4/2560 และไตรมาส ก่อนหน้าที่ร้อยละ 58 และ 68 ตามลำดับ ซึ่งผลกระทบหลักเกิดจากการขาดทุนของสินค้าคงคลังสุทธิ 6,524 ล้านบาท      ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันดิบดูไบจากค่าเฉลี่ย 74.28 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรลในไตรมาส 3/2561 มาอยู่ที่ 67.42 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในไตรมาส 4/2561

ทิศทางการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ ดำเนินงานผ่านกลยุทธ์สำคัญ คือ สร้างความแข็งแกร่งภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง (Strengthen production home base)

Efficiency enhancement Project Max ทำได้ตามเป้าหมาย 10,800 ล้านบาท และจะเดินหน้าต่อไป              การเริ่มโครงการ Digitalization phase เพื่อนำระบบ AI เข้ามาสนับสนุนกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและจะเป็นโครงการต่อเนื่องไปในอนาคต

Market Strategy & Intelligence ศูนย์ CSC สนับสนุนกลยุทธ์การตลาด สร้างการเติบโตไปด้วยกันกับลูกค้า

Expand market portfolio in high growth region ร่วมลงทุนในเมียนมาร์กับพันธมิตร ตั้งสำนักงานขายในเมียนมาร์และเวียดนาม ปี 2561 มีปริมาณการขายเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนในกลุ่มประเทศ CLMV จำนวน 250,000 ตันต่อปี

เดินหน้ากลยุทธ์ตามแผนระยะยาว (Long term strategic execution)

ปี 2561 ที่ผ่านมา GC เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ อย่างเต็มที่ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเป็นการลงทุนเพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงมุ่งเน้นการลงทุนไปยังผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางและมีสมรรถนะสูง (Performance Chemicals)  โดยในปัจจุบันโครงการสำคัญหลายโครงการที่ได้รับการอนุมัติการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

1)โครงการ Olefins Reconfiguration เป็นการขยายกำลังการผลิตผ่านการลงทุนใน Naftha Cracker  ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบที่บริษัทฯมีอยู่แล้วและเป็นการต่อยอดธุรกิจปลายน้ำในอนาคตด้วยกำลังการผลิต เอทิลีน 500,000 ตันและ โพรพีลีน 250,000 ตัน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2563

2)โครงการ Propylene Oxide (PO) โครงการ Polyols ซึ่งเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์โพรพีลีนไปสู่ผลิตภัณฑ์ปลายทางสาย Polyurethane ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2563

3)โครงการผลิตผลิตภัณฑ์วิศวกรรมชั้นสูง PA9T และ HSBC เป็นความร่วมมือกับนักลงทุนจากญี่ปุ่น จัดตั้งบริษัท  คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมชั้นสูง ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดการเติบโตในอนาคต โครงการเหล่านี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างและดำเนินการตามแผนที่วางเอาไว้ คาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2565

4)บริษัทฯ เข้าถือหุ้นในบริษัท Siam Mitsui PTA Co., Ltd. (SMPC, เปลี่ยนชื่อเป็น GCM-PTA) และ Thai PET Resin Co., Ltd. (TPRC) ซึ่งดำเนินธุรกิจ PTA กำลังการผลิต 970,000 ตันต่อปี และ PET กำลังการผลิต 147,000 ตันต่อปี เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ พาราไซลีน (PX) และ โมโนเอทิลีนไกลคอล (MEG) ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มขวดบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร ประกอบกับเป็นช่วงขาขึ้นในธุรกิจ PTA ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการกำไรได้ดียิ่งขึ้น

 

 

Comment : GC ประกาศผลการดำเนินงานปี 61 กำไร 40,069 ล้านบาท
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ