GGC เร่งขยาย Market Share B100

25/02/2019 | 643 | Tags : GGC B100 B20 จีจีซี บี100 บี20

GGC เร่งขยาย Market Share B100 


 

นายเสกสรร อาตมางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC  กล่าวระหว่างงานสัมมนาวิชาการการให้ความรู้การใช้ไบโอดีเซล B20 สำหรับกลุ่มรถขนส่ง จัดโดย GGC  ซึ่งมีผู้ร่วมสัมมนา คือ กลุ่มผู้ให้บริการเรือบรรทุกขนส่งวัตถุดิบ กลุ่มผู้ให้บริการรถบรรทุกขนส่งวัตถุดิบ กลุ่มผู้ให้บริการรถบรรทุกขนส่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ณ โรงงาน จังหวัดระยองว่า  ตามที่บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR ได้เปิดจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ภายในสถานีบริการน้ำมันเป็นครั้งแรกในประเทศไทย นำร่อง ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น จำนวน  5 แห่งกระจายทั่วประเทศนั้น   GGC ในฐานะผู้ผลิตเมทิลเอสเทอร์ (หรือ B100 ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของน้ำมันไบโอดีเซล) รายใหญ่ของไทย  มีส่วนแบ่งทางการตลาดติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ จึงได้เร่งผลิต B100 เพื่อส่งมอบแก่ PTTOR รองรับความต้องการ B20 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ข้อมูลจากสำนักบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน) หลังจากที่รัฐบาลได้ริเริ่มจัดทำโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่มีส่วนผสมของน้ำมันไบโอดีเซล ร้อยละ 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

 โดยขณะนี้โรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 ของบริษัทฯ เดินเครื่องจักร และสามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ B100 ที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของกรมธุรกิจพลังงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตเมทิลเอสเทอร์รวมของโรงงานแห่งที่ 1 และโรงงานแห่งที่ 2 กว่า 500,000 ตันต่อปี  ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การรักษาและเพิ่มพูนขีดความสามารถทางการแข่งขัน (Competitiveness) ของบริษัทฯ  

         นายเสกสรรฯ กล่าวเสริมว่า นอกจากการเป็น Green Flagship ของกลุ่ม จีซี   GGC ยังเป็นผู้ผลิต B100 รายใหญ่ของประเทศ   ซึ่งมีส่วนช่วยลดภาวะปาล์มน้ำมันล้นตลาด  ส่วนผลพลอยได้ของความต้องการน้ำมัน B20 ที่เพิ่มขึ้นนั้น คือ การช่วยบรรเทาลดฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานหรือ PM 2.5  ตามผลการวิจัยของหลายสถาบันทั้งไทยและต่างประเทศ   ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในขณะนี้ด้วย การสัมมนาวิชาการครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งวัตถุดิบและขนส่งผลิตภัณฑ์ทั้งทางบกและทางน้ำที่เริ่มให้ความสนใจหันมาใช้ B20 อย่างจริงจัง ด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพและการไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อเครื่องยนต์

Comment : GGC เร่งขยาย Market Share B100
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ