NGV Marketplace ต้นแบบแผนยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตร 4.0 

                วันนี้ (6 มีนาคม 2562) ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พันเอก ไชยปราการ พิมพ์จินดา รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ และนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ NGV Marketplace ตามแผนยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตร 4.0 เพื่อพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ผ่านสถานีบริการ NGV ปตท. และส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อน Digital Economy ด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อยกระดับเกษตรกรทั่วประเทศ

                นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนสังคมและชุมชนเพื่อหยั่งรากสินค้าเกษตรมาตรฐานอย่างมั่นคงและยั่งยืน ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญตามนโยบายตลาดนำการผลิตที่ใช้ดิจิทัลเป็นกลไกขับเคลื่อนและสร้างการยอมรับต่อสาธารณชน เพื่อยกระดับการเกษตร ของประเทศไทยสู่ยุค 4.0 ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตรดิจิทัล (ยุทธศาสตร์พระพิรุณ) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการริเริ่มโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานรองรับทั้งด้านการขนส่ง คลังสินค้า และการเชื่อมโยงสินค้าระหว่างตลาดกลางสินค้าเกษตรทั่วภูมิภาค เริ่มต้นจากพื้นที่นำร่องเครือข่ายผู้บริโภคในเขต อ.บ้านบึง และ อ.เมือง จ.ชลบุรี อาทิ กรมทหารราบที่ 21 รอ. โรงงาน และสถาบันการศึกษาในเมืองบ้านสวน โดยใช้สถานีบริการ NGV ปตท. เป็นจุดรองรับการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร ที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง รวมทั้งสามารถตามสอบความเชื่อมั่นของการผลิตได้ตลอดกระบวนการ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญตั้งแต่กระบวนการรับรอง ตามสอบ และจับคู่ซื้อขายสินค้า เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงตลาดกลางได้ง่าย และเข้าถึงบริการภาครัฐได้โดยครบวงจร ทำให้ภาคเกษตรกรรมของไทยสามารถยกระดับขึ้นสู่การใช้ประโยชน์ดิจิทัล ลดข้อจำกัดการเข้าถึงตลาด ตลอดจนถึงสร้างวงจรเศรษฐกิจคู่ขนานโดยอาศัยกลไกตลาดกลางค้าสินค้าเกษตร สร้างการแข่งขันที่เท่าเทียมต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

                นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ตามนโยบายในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศโดยใช้ยุทธศาสตร์ประชารัฐ ซึ่งจะเป็นการรวมพลังของภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และขับเคลื่อน การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในส่วนของกระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตามนโยบายประชารัฐ ด้วยการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ในการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร ให้กระจายสู่ผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเหล่าเกษตรกร ให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และสามารถกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกด้วย

                นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับเกษตรกร ที่เป็นต้นแบบของการริเริ่มซื้อขายและกระจายสินค้าทางกายภาพให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อน และพัฒนากระบวนการเหล่านี้ไปสู่การใช้ Digital Platform ส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย ภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิต เพื่อการพัฒนาประเทศอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการดำเนินงาน 3P-People Planet Prosperity ของ ปตท. ที่จะดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของชาติ

                สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ปตท. มีความมุ่งมั่นในแผนการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่เกษตรกร ผ่านการบูรณาการในทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน เกษตรกร ตลาดการค้า หน่วยงานของรัฐ และการขนส่ง ในการรวบรวมสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรอง โดยใช้สถานีบริการ NGV และผู้ประกอบการที่มีความพร้อม ทำหน้าที่เป็นร้านจำหน่าย และเป็นศูนย์รวบรวมสินค้าเกษตร เพื่อกระจายสู่ผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายให้สามารถนำรูปแบบและระบบการดำเนินงาน market place ในสถานีบริการ NGV ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมตามปัจจัยของแต่ละพื้นที่ และต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรแปรรูป หรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนได้อีกด้วย

                               

 

Comment : NGV Marketplace ต้นแบบแผนยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตร 4.0
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ