กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยืนยันไม่มีลักลอบซื้อขายปิโตรเลียมในไทย


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยืนยันไม่มีลักลอบซื้อขายปิโตรเลียมในไทย


      นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลว่ามีการลักลอบขนถ่ายน้ำมันดิบจากแหล่งผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยเพื่อส่งออก  โดยอ้างอิงว่าจำนวนหลุมผลิตปิโตรเลียมที่มีกว่า 400  หลุม ทุกหลุมจะต้องมีปิโตรเลียมทุกประเภทหรืออย่างน้อยน้ำมันดิบกับก๊าซธรรมชาติ ดังนั้น  เมื่อมีจำนวนหลุมมากย่อมหมายถึงต้องมีอัตราการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วยนั้นว่า  ข้อมูลดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงเป็นอย่างมาก  เพราะปิโตรเลียมซึ่งเกิดจากการทับถมของซากพืช  ซากสัตว์ ตามธรรมชาติเป็นเวลาหลายล้านปี  ประกอบกับปัจจัยอื่นๆ เช่น อุณหภูมิ  ความดัน หรือการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ  ในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่าง 

      ดังนั้น ปิโตรเลียมที่เกิดขึ้นย่อมมีความแตกต่างกัน  เพราะฉะนั้นการคำนวณปริมาณการผลิตปิโตรเลียมจากจำนวนหลุมโดยไม่มีการศึกษาหรือรู้ข้อมูลในรายละเอียดในแต่ละหลุมจึงไม่สามารถทำได้  หรือจำนวนหลุมมากไม่ได้หมายความว่าจะผลิตได้มาก
     นอกจากนี้หากพิจารณาจากอัตราการผลิตปิโตรเลียม ณ เดือนธันวาคม  2557  ประเทศไทยมีอัตราการผลิตน้ำมันดิบประมาณ  147,000  บาร์เรลต่อวัน  แบ่งเป็นบนบก 36,000  บาร์เรลต่อวัน และแหล่งในอ่าวไทย  111,000  บาร์เรลต่อวัน ดังนั้นการที่มีการนำเสนอข้อมูลว่าประเทศไทยมีการส่งออกน้ำมันดิบ   สูงถึง 1,000,000  บาร์เรลต่อวัน  จึงเป็นเรื่องที่บิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิง
   
     ประกอบกับในทุกขั้นตอนตั้งแต่การผลิต กักเก็บ ขนถ่าย รวมถึงการซื้อ ? ขาย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีการควบคุมและตรวจสอบอย่างรัดกุมและเป็นระบบ  เพื่อป้องกันการสูญหายระหว่างการดำเนินการ  โดยเฉพาะการขนถ่ายและการซื้อขายปิโตรเลียมจากแหล่งในทะเล  น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวจากแท่นผลิตจะถูกส่งไปยังเรือกักเก็บปิโตรเลียม  และจะมีเรือขนถ่ายน้ำมันมาเทียบเพื่อรับซื้อ ซึ่งกระบวนการซื้อ ? ขายจะต้องผ่านอุปกรณ์มาตรวัด (Meter)    โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นพยานในการซื้อขายทุกครั้ง     

      ทั้งนี้ได้มีการกำหนดให้ใช้อุปกรณ์มาตรวัดที่ได้มาตรฐานสากลของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม  ได้แก่  มาตรฐาน American Gas Association (AGA)  มาตรฐาน American Petroleum Institute (API) และเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสำรวจ ผลิต และอนุรักษ์ปิโตรเลียม พ.ศ. 2555  ออกตาม  ความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ 2514  และต้องทำการเปรียบเทียบมาตรวัดตามระยะเวลาที่กำหนด  ต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม  และมี   ข้อกฎหมายกำหนดบทลงโทษห้ามผู้ซื้อและผู้ขายทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์มาตรวัดโดยไม่ได้รับอนุญาต
    ดังนั้น  การกำกับดูแลการซื้อ ? ขาย ปิโตรเลียมของภาครัฐเป็นไปอย่างมีระบบภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย การลักลอบขนถ่ายปิโตรเลียมจึงไม่สามารถดำเนินการได้อย่างที่มีการนำเสนอข่าวให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อประชาชนแต่อย่างใด
..........................................
Comment : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยืนยันไม่มีลักลอบซื้อขายปิโตรเลียมในไทย
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ