พีอีเอ จับมือ10 ภาคีบูรณาการระบบข้อมูลภัยพิบัติช่วยผู้ประสบภัย

09/01/2015 | 1609 | Tags : พีอีเอ บูรณาการ

พีอีเอ จับมือ10 ภาคีบูรณาการระบบข้อมูลภัยพิบัติช่วยผู้ประสบภัย


     นายสุวัฒน์  เชี่ยวชาญชัย รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง PEA และ 10 หน่วยงาน ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ


     สืบเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปโภคในสังกัดกระทรวงมหาดไทย PEA ตระหนักถึงภารกิจในการพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและการบริการ โดยนำเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้ลูกค้าด้วยความสะดวกรวดเร็ว ยึดหลักลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ให้ความสำคัญกับการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  พร้อมขับเคลื่อนให้องค์กรยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคมและพันธมิตร ตลอดจนดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ศอส.) เพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมตรวจสอบและประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤติ อาทิ อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว เพื่อให้ประชาชนพร้อมรับมือกับสาธารณภัย PEA ภูมิใจที่ได้ร่วมบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชนตามแนวคิด "PEA Light for Life ใส่ใจทุกชีวิต"


     สำหรับวันนี้การร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นการร่วมกันระหว่าง PEA และ 10 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านข้อมูล สถานการณ์ การเตือนภัย การร้องขอความช่วยเหลือและการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยของเจ้าหน้าที่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ทุกหน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้


     โดยคาดว่าเมื่อบูรณาการร่วมกันแล้ว จะมีระบบบริหารจัดการด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) และฐานข้อมูลด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีประสิทธิภาพ เป็นข้อมูลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยของเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว บรรเทาความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นและยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อแสดงตำแหน่งการบรรเทาทุกข์เชิงพื้นที่จริง ตลอดจนช่วยให้การบริหารจัดการด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีระบบรวดเร็ว มีความทั่วถึง ไม่เกิดความซ้ำซ้อนและตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัยในที่สุด
.....................
Comment : พีอีเอ จับมือ10 ภาคีบูรณาการระบบข้อมูลภัยพิบัติช่วยผู้ประสบภัย
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ