สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร 

            วันนี้ (28 มีนาคม พ.ศ. 2562) ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ณ หอประชุมพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  โดยมีบัณฑิตระดับปริญญาตรี 345 คน และปริญญาโท 32 คน

นอกจากนี้ ยังมีผู้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พระสุบิน  ปณีโต  / นายศิริพงษ์  โทหนองตอ / นายสินธพ อินทรัตน์   ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายพิมพ์  ขำต้นวงษ์  อีกทั้งมีผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็น "เมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต" เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมเป็นแบบอย่าง มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ชีวิตและงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ รวม 4 ท่าน  ได้แก่ พระธรรมโมลี ดร. / พระครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร. / นายนิคม พรหมมาเทพย์ / นายบุญปรอด เจริญฤทธิ์

"สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน" เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 รวมบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันฯ ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน แล้วกว่า 6,000 คน จัดตั้งโดยมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ด้วยความร่วมมือของภาคี 4 องค์กร คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมูลนิธิหมู่บ้าน นับเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของระบบการศึกษาแนวใหม่ของประเทศ ด้วยเล็งเห็นความจำเป็นในการปฏิรูปการศึกษาให้เข้าถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องและตอบสนองต่อสภาพชีวิตและชุมชนของผู้เรียน มีศูนย์การเรียนรู้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางเลือก จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตนเอง เชื่อมโยงความรู้ของท้องถิ่นเข้ากับสากล  บูรณาการการศึกษากับการพัฒนาเป็นเนื้อเดียวกัน  บัณฑิตสามารถพึ่งตนเองได้  ช่วยคนอื่นได้  และมีความสุขตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

Comment : สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ