ตัวแทนพลังงานหมุนเวียนร้องศาลปกครอง ชะลอประกาศใช้ PDP 2018 

 

นายผจญ ศรีบุญเรือง นายกสมาคมการค้าก๊าซชีวภาพไทย กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่กระทรวงพลังงานได้มีการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่หรือที่เรียกว่า PDP 2018 แม้ว่าจะได้มีการรับฟังความเห็นไปแล้ว แต่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเป็นไปด้วยกระบวนการที่ไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ ก่อนการรับฟังความเห็นดังกล่าวไม่ได้มีการให้ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นอย่างถูกต้อง และเพียงพอ ทางกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนจึงได้ทำหนังสือชี้แจง และเสนอความเห็นเพิ่มเติมต่อผู้จัดเตรียมร่าง PDP 2018 ฉบับนี้ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ก็มิได้มีการปรับปรุงตามความเห็นที่ชี้แจงและนำเสนออย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในของเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศที่ถูกเปลี่ยนแปลงทั้งปริมาณ และระยะเวลาในการรับซื้อ ซึ่งเหตุดังกล่าวนี้ทำให้สมาชิกหลายรายของสมาคมการค้าก๊าซชีวภาพไทย สมาชิกของชมรมผู้ผลิตไฟฟ้าชีวมวล สมาชิกผู้ผลิตโรงไฟฟ้าขยะ และผู้ประกอบการโครงการโรงไฟฟ้าพลังลมหลายราย เกิดความเสียหายจากการประกาศใช้ PDP 2018 ฉบับนี้

ยิ่งไปกว่านั้น จากการชะลอการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนบางประเภทไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านพลังงาน ที่ต้องให้ความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได้เองภายในประเทศ อันได้แก่ พลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล และก๊าซชีวภาพเพราะเป็นสิ่งที่เกษตรกรจะได้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ฉะนั้นการชะลอการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน นอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการด้านพลังงานหมุนเวียนแล้ว  ยังส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร รวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ  อีกทั้งยังกระทบกับความมั่นคงทางด้านพลังงานของไทยที่พึ่งพาการใช้เชื้อเพลิง และพลังงานไฟฟ้านำเข้าจากต่างประเทศ แทนการใช้พลังงานที่ผลิตได้เองภายในประเทศ รวมถึงยังเป็นการไม่ส่งเสริมและสนับสนุนในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำเสีย ของเสีย และวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศอันเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน

ทางสมาคมฯ  ได้ไตร่ตรองแล้วว่า แผน PDP 2018 ที่กำลังจะประกาศใช้ เป็นการใช้อำนาจทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับสมาชิกของสมาคมฯ,  ผู้ประกอบการพลังงานหมุนเวียนและสังคมโดยรวม ดังนั้น สมาคมฯ และกลุ่มผู้ฟ้องคดีจึงเห็นว่า จะต้องพึ่งพาอำนาจทางศาลปกครองในการให้ระงับการ กระบวนการที่จะประกาศใช้ แผน PDP 2018 ดังกล่าว โดยมีกำหนดที่จะยื่นเอกสารฟ้องกับศาลปกครองโดยเร็ว

Comment : ตัวแทนพลังงานหมุนเวียนร้องศาลปกครอง ชะลอประกาศใช้ PDP 2018
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ