กกพ. เดินหน้าจัดประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปี 2562 

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ และนางอรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกากับกิจการพลังงาน พร้อมด้วยนางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสานักงาน กกพ. ได้ร่วมเปิดตัวโครงการจัดการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ปี 2562 และแถลงข่าวรายละเอียดการจัดการประกวดในปีนี้ให้แก่นักข่าวและสื่อมวลชนสาขาต่างๆ ที่ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ก้าวสู่ปีที่ 8 ของการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 17 มกราคม 2562) มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศรวม 494 กองทุน ได้รับอนุมัติงบประมาณรวม 18,000 ล้านบาท ในการดาเนินโครงการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรวมประมาณ 50,000 โครงการ ซึ่งสานักงาน กกพ. ได้เริ่มจัดการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขึ้นครั้งแรกในปี 2559 ประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี โดยมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในกองทุนประเภท ก (กองทุนขนาดใหญ่ที่ได้รับเงินมากกว่า 50 ล้านบาทต่อปี) และกองทุนประเภท ข (กองทุนขนาดกลางได้รับเงินมากกว่า 1 -50 ล้านบาทต่อปี) สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 53 กองทุน 66 โครงการ และได้รับรางวัล 12 กองทุน 8 โครงการ

สาหรับปี 2562 นี้ สานักงาน กกพ. ได้ยกระดับการจัดประกวดให้ครอบคลุมกองทุนทั้ง 3 ประเภท คือ กองทุนประเภท ก ข และ ค (กองทุนขนาดเล็กที่ได้รับเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง ชื่นชมและสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เฟ้นหาสุดยอดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศและโครงการชุมชนดีเด่นในการนาไปขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

โดยการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปี 2562 แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ รวม 42 รางวัล ดังนี้

1. ระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จาแนกตามประเภทกองทุน ก ข และ ค รวม 15 รางวัล รวมทั้ง ผลการดาเนินงานดีเด่น 4 รางวัล คือ ด้านประสิทธิผล ด้านการบริหารจัดการ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและด้านการเรียนรู้และพัฒนา ซึ่งจะพิจารณาผลการดาเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงในปี 2560

2. ระดับโครงการชุมชน จาแนกตามพื้นที่รวม 5 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และภาคตะวันตก รวม 20 รางวัล รวมทั้ง ผลการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนดีเด่น

3 รางวัล คือ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ด้านพัฒนาสุขภาพสุขภาวะชุมชน และด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2559-2561 และได้ดาเนินโครงการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561

ทั้             งนี้ ผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 600,000 บาท โดยจะเปิดรับสมัครการประกวดระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม และคาดว่าจะประกาศผลมอบรางวัลได้ในช่วงเดือนกันยายน 2562

 

Comment : กกพ. เดินหน้าจัดประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปี 2562
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ