กกพ.นำร่องศึกษา "ตลาดไฟฟ้าโฉมใหม่" ส่งเสริมการแข่งขัน 

 

                นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)  ในฐานะ โฆษกกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. กำหนดให้มีจัดทำโครงการศึกษาโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เช่น Peer-to-Peer Energy Trading ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญในการผลักดันการเพิ่มการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีกิจการไฟฟ้า พร้อมกันนี้ได้ออกประกาศเชิญชวนเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (Energy Regulatory Commission Sandbox: ERC Sandbox) ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว

                "ประกาศโครงการ ERC. Sandbox ที่ได้ประกาศไปเป็นไปตามนโยบายของ กกพ. ชุดปัจจุบันที่ต้องการผลักดัน กลไกการกำกับนโยบาย และการกำกับกิจการพลังงานเชิงรุกแบบนำหน้าเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แทนการกำกับกิจการพลังงานแบบตามหลัง ซึ่งทำให้ไม่ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และมุ่งสนับสนุนทิศทางการเพิ่มการแข่งขันที่เป็นธรรม รองรับทิศทางการส่งเสริมการแข่งขันของกิจการไฟฟ้าของประเทศ ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน" นางสาวนฤภัทร กล่าว

                ก่อนหน้านี้ กกพ. ได้ออกประกาศเชิญชวนเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (Energy Regulatory Commission Sandbox: ERC Sandbox) โดยกำหนดประเภทของกิจกรรมและนวัตกรรมที่ผู้สมัครสามารถนำมาทดสอบใน ERC Sandbox ต้องเป็นธุรกรรมที่อยู่ในขอบเขตการกำกับดูแลของ กกพ. จำนวน 5 ประเภทได้แก่ 1. ศึกษาโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่  2. ศึกษาโครงสร้างอัตราค่าบริการรูปแบบใหม่  3  ศึกษาเทคโนโลยีใหม่  4. ศึกษาการจัดการและการปฏิบัติการระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่ และ 5. ศึกษารูปแบบกิจการธุรกิจใหม่ด้านพลังงาน

พร้อมกันนี้ ได้กำหนดผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือ สถาบันการศึกษา ที่ประสงค์จะเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมทางด้านพลังงาน ซึ่งอาจเป็นนวัตกรรมที่ไม่เคยมีหรือไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านพลังงานที่นำเสนออยู่แล้วในประเทศไทย หรือเป็นนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีใหม่ มาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีอยู่เดิม

 นางสาวนฤภัทร กล่าวว่า กกพ. คาดว่า โครงการดังกล่าว นอกจากจะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในงานกำกับ ดูแล ภาคพลังงานตั้งแต่ต้นทางแล้ว ยังจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ทางด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการทดสอบก่อนการใช้งานจริง เสริมสร้างประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการให้บริการทางด้านพลังงาน สามารถเสริมสร้าง ยกระดับ และร่วมกันพัฒนากลไก การกำกับ ดูแลภาคพลังงานให้เข็มแข็งได้อย่างต่อเนื่อง

 อย่างไรก็ตาม กกพ. จะได้มีการแต่งตั้ง "คณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการ ERC Sandbox" เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และการพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ได้วางไว้  โดยเปิดยื่นข้อเสนอวันที่ 3 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 2562 โครงการ และประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามความพร้อมภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว๊บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.). ที่ www.erc.or.th

 

 

Comment : กกพ.นำร่องศึกษา "ตลาดไฟฟ้าโฉมใหม่" ส่งเสริมการแข่งขัน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ