บางจากสนับสนุนประชาธิปไตย


บางจากสนับสนุนประชาธิปไตย  

 

     นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)รับมอบจุลสารรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป เพื่อการสร้างอนาคตประเทศไทยจากนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ณ อาคารรัฐสภา เพื่อนำมาจัดพิมพ์เผยแพร่แก่ประชาชนคนไทย ให้รับทราบกระบวนการและสารัตถะของรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ ผ่านสถานีบริการน้ำมันบางจากในเขตกรุงเทพและปริมณฑล คาดว่าจะเริ่มแจกได้ภายในสิ้นเดือน มกราคม 2558 นี้ เป็นต้นไป

..........................

Comment : บางจากสนับสนุนประชาธิปไตย