กกพ.เปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เห็นชอบการเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า กรอบวงเงินรวม 685 ล้านบาท

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำหนังาน กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. เห็นชอบการเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า (กองทุนฯ ตามมาตรา 97(5)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรอบวงเงินรวม 685 ล้านบาท โดยจำแนกเป็น (1) การเปิดรับข้อเสนอโครงการแบบทั่วไป (Open Grant) กอบวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท และ (2) การเปิดรับข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) กรอบวงเงินไม่เกิน 485 ล้านบาท (รายละเอียดตาม Fact Sheet แนบท้าย)

 สำหรับการยื่นข้อเสนอโครงการนั้น ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรสามารถลงทะเบียนผ่านทางระบบขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(5) (ระบบ e-fund) โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และยื่นข้อเสนอโครงการเชิงแนวคิด หรือรูปแบบการนำเสนออื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของโครงการ (Concept Proposal) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 สำหรับการเปิดรับข้อเสนอโครงการแบบ Open Grant และภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 สำหรับการเปิดรับข้อเสนอโครงการแบบ Strategic Grant ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.erc.or.th หรือ http://pdf.erc.or.th

Comment : กกพ.เปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ