ปตท.–สวทช.ปฏิรูปภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยี สร้างความเข้มแข็งชุมชนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) และ นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมลงนามในโครงการความร่วมมือการขับเคลื่อนนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถ่ายทอดสู่ชุมชน โดยถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีผ่านห้องเรียนรู้ธรรมชาติของศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เพื่อปฏิรูปภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยี เสริมสร้างความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำให้แก่ชุมชน และเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจชีวภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Comment : ปตท.–สวทช.ปฏิรูปภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยี สร้างความเข้มแข็งชุมชน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ