สนพ. สร้างความรู้ความเข้าใจแผน PDP 2018 จ.ราชบุรี 


นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (7 มิถุนายน 2562) กระทรวงพลังงานโดย สนพ. จัดการสัมมนา "สร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 (Power Development Plan : PDP 2018)" ขึ้นที่จังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและแนวทางในการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าตามแผน PDP 2018 ซึ่งแผนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีผลใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

"แผน PDP 2018 เป็นแผนแม่บทในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศในระยะยาว 20 ปี มีความสำคัญ เพราะเป็นการวางแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ในประเทศ การพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า และการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคง และเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการจัดสัมมนามีขึ้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางภาคตะวันตก เนื่องจากมีโรงไฟฟ้าที่เป็นโรงไฟฟ้าหลักตามแผน PDP 2018 หลายแห่ง ซึ่งจะมีโรงไฟฟ้าใหม่ในภาคตะวันตกในปี 2567 - 2568  และมีส่วนสำคัญในการส่งไฟฟ้าไปให้ภาคใต้ ซึ่งเป็นภาคที่มีกำลังผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ" นายวัฒนพงษ์กล่าว

                สาระสำคัญของแผน PDP 2018 เป็นแผนหลักในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ตั้งเป้าหมายจะมี

กำลังผลิตไฟฟ้าในปี 2580 จำนวน 77,211เมกะวัตต์ ปัจจุบันผลิตได้ 46,090 เมกะวัตต์ โดยตามเป้าหมายจะต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า 56,431 เมกะวัตต์และปลดกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุในช่วงปี 2561 - 2580 จำนวน 25,310 เมกะวัตต์รวมทั้งจะมีการพัฒนาระบบผลิตและส่งไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับการซื้อขายไฟฟ้ากับเอกชนที่เพิ่มมากขึ้น และเกิดความมั่นคงทางพลังงาน และพัฒนาระบบพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน รวมทั้งพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart Grid) ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูล ควบคุม และบริหารจัดการการผลิตและจ่ายไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการผลิตไฟฟ้าและใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา

ทั้งนี้ สนพ. ได้จัดกิจกรรมสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อแผน PDP 2018 ต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการมาแล้วที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา และครั้งนี้ที่จังหวัดราชบุรี โดยมีกำหนดการจะจัดสัมมนาไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดต่อไป

....................................

Comment : สนพ. สร้างความรู้ความเข้าใจแผน PDP 2018 จ.ราชบุรี
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ