GGC ประกาศแต่งตั้ง MD คนใหม่ "วิทูร ซื่อวัฒนากุล" 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา นายเสกสรร อาตมางกูร กรรมการผู้จัดการบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ      เนื่องจากหมดวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้นายวิทูร ซื่อวัฒนากุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ แทนนายเสกสรร โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

นายเสกสรรกล่าวถึงนายวิทูร ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการต่อจากตนว่า เป็นคนกระตือรือร้นและมีความสามารถนำ GGC ให้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ บรรลุตามแผนงานได้ นอกจากนี้ยังฝากถึงพนักงานทุกคนว่า ในการทำงานล้วนมีปัญหา อยากให้ทุกคนมองปัญหาเป็นความท้าทาย ตั้งใจเรียนรู้งาน ร่วมกันก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรค เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นจุดแข็งและโอกาสของบริษัทฯ และของตนเองต่อไป

ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง นายเสกสรรได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของความปลอดภัย และการตรวจที่รอบคอบและรัดกุม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส อธิบายได้ รวมทั้งก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในโครงการก่อสร้างนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ด้วยการร่วมลงนาม "บันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ Cellulosic Technology มาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากชานอ้อย เพื่อต่อยอดโครงการนครสวรรค์ ไบโอคอมเพล็กซ์ ในระยะที่ 2" ร่วมกับบริษัทจากประเทศฟินแลนด์ เมื่อปลายปี 2561 และการลงนาม "สัญญาเงินกู้เพื่อการก่อสร้างนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์" เมื่อต้นปี 2562 ที่ผ่านมา รวมถึงเป็นผู้ผลักดันให้บริษัทฯ ส่งออกเมทิลเอสเทอร์ หรือ B100 แบบ Bulk Shipment มีมูลค่ารวมประมาณ 250 ล้านบาทอีกด้วย

นายวิทูร เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลากหลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจกระดาษ เคยทำงานให้กับ Double A International Network ด้านการประสานงานกับต่างประเทศ ธุรกิจพลังงาน โดยเคยทำงานในบริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) รวมทั้งธุรกิจเคมีภัณฑ์ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Senior Vice President ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Comment : GGC ประกาศแต่งตั้ง MD คนใหม่ "วิทูร ซื่อวัฒนากุล"
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ