พพ.พร้อมใช้มาตรการคุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป 

 

          นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน พพ. เปิดเผยว่าในวันนี้ (22 กรกฎาคม 2562) ได้จัดกิจกรรม งานมอบฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 ที่มีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการพลังงานภายในอาคาร ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน BEC ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับอาคารขนาดพื้นที่ 10,000, 5,000, 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ตามลำดับ โดยในปี 2562 นี้มีอาคารของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ที่ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งสิ้น 137 อาคาร และผ่านการคัดเลือกได้รับมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 17 อาคาร แบ่งเป็น ฉลากระดับดีเด่น 1 อาคาร, ฉลากระดับดีมาก 9 อาคาร, ฉลากระดับดี 7 อาคาร ครอบคลุมอาคารเรียน สำนักงาน คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และโรงแรม เป็นต้น

นับเป็นความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของการดำเนินโครงการฯ ที่ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าของการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานภายในอาคาร โดยมีการส่งเสริมให้เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน รวมถึงการออกแบบอาคารใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งระหว่างปี 2559 – ปัจจุบัน ได้ดำเนินการมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 114 อาคาร และโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวนกว่า 700 อาคาร

          พพ. ยังได้เตรียมความพร้อมขยายเกณฑ์บังคับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรืออาคารดัดแปลงต่อไป เพื่ออาคารมีการใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน รวมถึงการออกแบบอาคารให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแผนการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ (EEP 2015) พ.ศ. 2558 – 2579 ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไว้ตามภาคเศรษฐกิจที่มีการใช้พลังงานมาก ได้แก่ ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ และภาคบ้านอยู่อาศัย โดยใช้กลยุทธ์และมาตรการดำเนินงานแบบผสมผสานทั้งมาตรการบังคับใช้ด้วยกฏหมาย และมาตรการจูงใจสนับสนุนทางการเงิน สำหรับการอนุรักษ์พลังงานในภาคอาคาร

Comment : พพ.พร้อมใช้มาตรการคุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ