กฟผ. ได้รับการจัดอันดับองค์กรที่ระดับ "AAA" 3 ปีซ้อน 


                นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร ประจำปี 2562 จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ในระดับ AAA ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดติดต่อกันเป็นปีที่ 3 สะท้อนถึงบทบาทที่สำคัญของ กฟผ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจผู้รับผิดชอบการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าของประเทศไทย ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตอยู่ที่ระดับคงที่ (Stable) โดยสะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง สามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง และยังคงดำรงบทบาทที่สำคัญในอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย

สำหรับการจัดอันดับเครดิตองค์กร เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในพันธบัตร และเป็นปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความสามารถในการชำระหนี้ และความมั่นคงทางการเงินขององค์กร ประกอบกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มีนโยบายสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพสูง ดำเนินการจัดอันดับเครดิต เพื่อขยายฐานนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกประกาศเพื่อเป็นข้อปฏิบัติการเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย ส่งผลให้รัฐวิสาหกิจที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนจะต้องนำส่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) และมีการจัดอันดับเครดิต ดังนั้น การจัดอันดับเครดิตดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการออกพันธบัตร เพื่อเสนอขายต่อนักลงทุน และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ กฟผ.

Comment : กฟผ. ได้รับการจัดอันดับองค์กรที่ระดับ "AAA" 3 ปีซ้อน