พพ.ดึงวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือติดตั้งพาราโบล่า 


นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่าวันนี้ (20 สิงหาคม 2562) ได้เปิดเวทีสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก หรือ พาราโบล่าโดม เพื่อกิจการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ผ่านการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยพื้นที่ภาคเหนือถือเป็นพื้นที่เป้าหมาย   ที่มีผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ที่มีศักยภาพด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีความหลากหลายจนได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าว พพ.ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยแผนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประมาณ 30 % ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยให้ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ สามารถเลือกแบบขนาดของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานที่ พพ.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการออกแบบให้มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้ในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรมีประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนในด้านการใช้เชื้อเพลิง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเข้าไปส่งเสริมระบบอบแห้งดังกล่าวทั่วประเทศ ให้ได้ 50,000 ตารางเมตร ภายในปี 2569 

สำหรับผลการดำเนินงานในการส่งเสริมการใช้พาราโบล่าโดมตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2561 ทีผ่านมา สามารถสนับสนุนการติดตั้งระบบดังกล่าวไปแล้ว 30,000 ตารางเมตร หรือคิดเป็น 254 ระบบ รวมงบสนับสนุนมากกว่า 100 ล้านบาท โดยในปีนี้ (2562) พพ.ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจในการติดตั้งระบบพาราโบล่าโดมเข้าร่วมโครงการ โดยมีเป้าหมายทั้งสิ้น 5,000 ตารางเมตร จัดสรรงบประมาณ 12 ล้านบาท ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯทั้งระบบออนไลน์ ไปรษณีย์ และสมัครด้วยตนเองที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และเว็ปไซต์ www.solardryerdede.com

Comment : พพ.ดึงวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือติดตั้งพาราโบล่า
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ