พพ.ระดมความคิดเห็นร่าง AEDP 2018 ครั้งที่ 4 

 

นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  เปิดเผยว่า ในการเปิด "เวทีรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ต่อร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2561-2580 (AEDP 2018)" ครั้งที่ 4 จังหวัดชลบุรี  เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะภาคประชาชน ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการจัดทำแผน AEDP 2018 ให้มีความสมบูรณ์  ซึ่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่สอดรับกับแนวทางของการเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้มีความเหมาะสมกับวัตถุดิบในท้องถิ่น ซึ่งภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีการใช้พลังงานสูงเพราะเป็นพื้นที่การลงทุนและมีการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ

ดังนั้นแนวทางการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานทดแทน จะเป็นส่วนช่วยในการสร้างเสถียรภาพความมั่นคงด้านพลังงานให้เพียงพอต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่เป็นพื้นที่เป้าหมายการลงทุนของรัฐบาล ขณะเดียวกันจะเห็นว่าพื้นที่ภาคตะวันออก ยังให้ความสำคัญในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและมีเป้าหมายในการนำขยะจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การผลิตพลังงานทดแทนที่พร้อมป้อนเข้าสู่ระบบภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 

"สำหรับเป้าหมายในการทำประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ พพ.จะนำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมความคิดเห็นจากภาคประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ไปประมวลและวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผน AEDP ฉบับปรับปรุงให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ  (PDP 2018) ที่มีเป้าหมายเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หรือคิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 186,9600 เมกะวัตต์ในปี 2580  ซึ่งแผนการระดมความคิดเห็นดังกล่าว พพ. มีแผนที่จะจัดขึ้นในครั้งที่ 5 เป็นครั้งสุดท้ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 28 สิงหาคม 2562นี้" นายยงยุทธ์ กล่าว

Comment : พพ.ระดมความคิดเห็นร่าง AEDP 2018 ครั้งที่ 4
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ