IRPC ติดอันดับ DJSI ต่อเนื่องปีที่ 6

16/09/2019 | 382 | Tags : IRPC DJSI IRPC ติดอันดับ DJSI


 

 

นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) กล่าวว่า "นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ IRPC ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ประจำปี 2562 (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) แสดงถึงการบริหารองค์กรที่สามารถเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเดียวกันทั่วโลก นำมาซึ่งความภาคภูมิใจสู่องค์กรและประเทศที่ได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลก"

IRPC ให้ความสำคัญอย่างยิ่งด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศในกระบวนการผลิต นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการน้ำ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน และการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินงานของผู้บริหารและพนักงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ IRPC มุ่งสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่ชุมชน สังคม นอกจากนี้ยังได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดย บริหารจัดการอย่างสมดุลในด้านเศรษฐกิจ ได้ดำเนินกลยุทธ์ GDP คือ Growth, Digitalization และ People เพื่อสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับ IRPC ไปสู่องค์กรดิจิทัลที่มีการเติบโตทางธุรกิจที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม IRPC มุ่งมั่นบริหารจัดการโรงงานให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-factory) เพื่อเป็นต้นแบบโรงงานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมกับชุมชนจังหวัดระยอง เพื่อยกระดับเป็นเมืองอุตสาหกรรม เชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) นอกจากนี้ เพื่อเป็นการใส่ใจ และส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อมของโลก IRPC ยังได้ผลักดันเรื่องการบริหารจัดการขยะนอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มแล้ว IRPC ยังได้มีการบริหารจัดการเรื่องกระบวนการผลิต เพื่อขจัดการสูญเสีย (Zero Waste) โดยสามารถนำ Waste Polymer กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กล่องนาฬิกาแบรนด์เนม และกล่องจิวเวลรี่ เป็นต้น ตลอดจนการขยายความร่วมมือกับลูกค้า ซื้อน้ำมันจากขยะพลาสติกแปรรูป 300,000 - 400,000 ลิตร/เดือน ที่ผ่านเทคโนโลยีทันสมัย "ไพโรไลซิส" ได้น้ำมันดิบที่มีคุณภาพมาตรฐาน ลดปริมาณขยะได้ 560 ตัน/เดือน แสดงถึงความสามารถแสวงหาโอกาสต่อยอดธุรกิจใหม่ ตอบโจทย์ความยั่งยืน และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่จะสร้างการเติบโตให้แก่ IRPC ในระยะยาวอย่างยั่งยืนอีกด้วย

นายนพดล กล่าวต่อไปว่า "ความสำเร็จครั้งนี้ เกิดจากการร่วมแรง ร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ได้นำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานในทุกภาคส่วนขององค์กร ทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ DJSI ที่เป็นมาตรฐานสากล"

สำหรับดัชนีความยั่งยืน DJSI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทต่างๆ โดยความร่วมมือระหว่าง S&P Dow Jones Indices และ SAM ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และได้เชิญบริษัทในตลาดทุนทั่วโลกกว่า 4,100 แห่ง โดย IRPC เป็น 1 ใน 20 บริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน เข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นดัชนีซึ่งกองทุนที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ใช้เป็นหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาลงทุน โดยบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับ DJSI ให้อยู่ในดัชนีนั้นมีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยาวยาวแก่นักลงทุน

Comment : IRPC ติดอันดับ DJSI ต่อเนื่องปีที่ 6
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ