บางจากฯ เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน



 

 

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) เปิดเผยว่า "จากการที่บริษัทและบริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงพิจารณาออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้ไปใช้ ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนที่ใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ ชำระคืนหนี้เดิมของบริษัทฯ นอกจากนี้ การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและรองรับกับแผนการเติบโตในอนาคต

ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวได้ก่อนกำหนด หลังครบอายุ 5 ปี หรือตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในร่างหนังสือชี้ชวน

ในด้านของความเสี่ยงนั้น ทริสเรทติ้ง ได้จัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่ระดับ "A" แนวโน้ม "คงที่" และจัดอันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของบริษัทที่ "BBB+"  ซึ่งยังจัดอยู่ในระดับน่าลงทุน หรือ Investment Grade ทั้งนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงสร้างหุ้นกู้และดอกเบี้ยที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทจะประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบต่อไป

Comment : บางจากฯ เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ