IRPC ลงนามความร่วมมือ "สร้างคนดีให้มีคุณธรรม" 

นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) และนายวิชัย จรรยาทิพย์สกุล ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาวัดเทพศิรินทราวาส ร่วมลงนามในความร่วมมือเผยแผ่พระพุทธศาสนา "สร้างคนดี ให้มีคุณธรรม" โดยมีนางปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร IRPC และนางสาวรวิวรรณ อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ฯ ลงนามเป็นพยาน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องวังแก้ว อาคาร ENCO B

การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามโครงการ "สร้างคนดีให้มีคุณธรรม" ตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ IRPC ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผสมผสานอยู่ในค่านิยมองค์กรหรือ I SPIRIT เพื่อเป็นแบบแผนของการสร้างคนดีและคนเก่ง มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

Comment : IRPC ลงนามความร่วมมือ "สร้างคนดีให้มีคุณธรรม"