สถาบันวิทยสิริเมธี ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านวัสดุขั้นสูงและวิทยาศาสตร์พลังงาน 

 

ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ ศ.ดร.แคทธาริน่า แลนด์เฟสเตอร์ (Prof. Dr. Katharina Landfester) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมักซ์พลังค์ สำหรับพอลิเมอร์ (Max Planck Institute for Polymer Research :MPI-P) ประเทศเยอรมนี ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อจัดตั้ง "Partner Laboratory" ห้องปฏิบัติการงานวิจัยที่สถาบันวิทยสิริเมธี อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยร่วมกัน โดยเฉพาะงานวิจัยด้านวัสดุขั้นสูงและวิทยาศาสตร์พลังงาน (Advanced Materials and Energy Sciences)

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 ของสำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ภายใต้ชื่องาน "The MSE-Max Planck Symposium" เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตและนักวิจัยได้ศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยร่วมกันกับสถาบันชั้นเลิศในระดับสากล  ตลอดจนสร้างเครือข่าย และความร่วมมือเพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง ขับเคลื่อนประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

Comment : สถาบันวิทยสิริเมธี ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านวัสดุขั้นสูงและวิทยาศาสตร์พลังงาน