PTTGCศึกษาแผนลงทุนปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในสหรัฐฯ

20/02/2015 | 1559 | Tags : PTTGC สหรัฐฯ

PTTGCศึกษาแผนลงทุนปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในสหรัฐฯ

นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ( Mr. SupattanapongPunmeechaow, CEO)  บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในปี 2557บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 15,036 ล้านบาท และมีรายได้จากการขาย  570,224ล้านบาทผลการดำเนินงานบริษัทฯ ในปี 2557 ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี ทำให้บริษัทฯ ต้องรับรู้ผลจากมูลค่าสต็อกน้ำมันดิบที่ลดลงรวม 15,928 ล้านบาทอย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 2.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 71 ของกำไรสุทธิ

 

ภาพรวมการดำเนินงานในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทฯ ปี 2557 สรุปดังนี้   

กลุ่มปิโตรเลียมผลการดำเนินงานที่ไม่รวมผลกระทบจากสต็อกน้ำมันดิบ ในปี 2557 ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า เนื่องจากมีการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น โรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ มีอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ร้อยละ 102

ด้านราคาน้ำมันดิบดูไบในปี 2557 ปรับตัวลดลงอย่างมากจากราคาเฉลี่ย 104.5  เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล มาปิดที่ราคา52.9  เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในช่วงปลายปีตลาดมีความผันผวนมาก ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับต่ำสุด จากอุปทานน้ำมันดิบที่สูงขึ้นเกินความต้องการ เป็นผลมาจาก Shale Oil ในสหรัฐฯ ทำให้มีกำลังการผลิตน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นอย่างมาก ปริมาณเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.07 ล้านบาร์เรลต่อวัน 

กลุ่มอะโรเมติกส์ผลการดำเนินงานในปี 2557 ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า โดย Adjusted EBITDA ลดลงร้อยละ 73 จากการใช้กำลังการผลิตที่ลดลงและส่วนต่าง (Spread) ราคาผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์กับวัตถุดิบลดลง เหตุผลหลักจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นมากจากผู้ผลิตรายใหม่ ในประเทศจีน เกาหลีใต้ สิงคโปร์และอินเดีย  นอกจากนี้  ภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำ ทำให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากเบนซีนและพาราไซลีนลดลง  ได้แก่  กลุ่มสินค้าอีเล็คทรอนิกส์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น

กลุ่มโอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง  ผลการดำเนินงานในปี 2557 ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า เป็นผลจากราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวดีขึ้น และปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น  ราคาผลิตภัณฑ์ HDPE เฉลี่ยอยู่ที่ 1,544 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปีก่อนหน้า และอัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงงานโอเลฟินส์ในปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 91

 

ความก้าวหน้าโครงการลงทุนในต่างประเทศ

โครงการ Shale Gas ในสหรัฐอเมริกา: บริษัทฯ ศึกษาแผนการลงทุน ปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ เมือง Marcellusเขตตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ  โดยโรงงานโอเลฟินส์ ขนาดกำลังการผลิต 1 ล้านตันต่อปี ใช้ก๊าซอีเทนจาก Shale Gas เป็นวัตถุดิบจะตอบสนองความต้องการภายในประเทศอเมริกา ใช้เงินลงทุนประมาณ5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

 

โครงการลงทุน ปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ ในอินโดนีเซียร่วมกับPertamina

PTTGC มุ่งลงทุนปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์  โดยศึกษาการร่วมลงทุนกับ Pertamina เพื่อสร้างโรงงานโอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง กำลังการผลิตรวม 1.5 ล้านตันต่อปี รายละเอียดความชัดเจนในการลงทุนจะมีข้อสรุปภายในปี 2558

 

โครงการ PU Project:การลงทุนครบวงจรในห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์โพลิยูรีเทน

PTTGC ลงทุนซื้อหุ้น Vencorex ในฝรั่งเศส ทำให้ได้เทคโนโลยีการผลิต Isocyanateผลิตภัณฑ์ต้นน้ำในการผลิต

โพลิยูรีเทนนอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังศึกษาร่วมกับพันธมิตรที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมโพลีออล (Polyols) โดยมี

เป้าหมายการลงทุนตั้งโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ (PO) ขนาดกำลังการผลิต 200,000 ตันต่อปี นำไปสู่การผลิตโพลีออล

วัตถุดิบต้นทางสำหรับผลิตภัณฑ์โพลิยูรีเทน  ใช้เงินลงทุนประมาณ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯโดยจะมีข้อสรุปในปีนี้

 

ทางด้านโครงการลงทุนในประเทศเพื่อขยายกำลังการผลิตได้มีความคืบหน้าโดยโครงการหลักจะแล้วเสร็จ ภายในปี 2558  ได้แก่ โครงการฟีนอล 2เพื่อผลิตฟีนอล 250,000 ตันต่อปี และ อะซีโตน 155,000 ตันต่อปี

โครงการทีโอซีไกลคอลเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตอีก90,000 ตันต่อปี

โครงการอะโรเมติกส์ 2  กำลังการผลิตพาราไซลีน 115,000 ตันต่อปี  เบนซีน 35,000 ตันต่อปี ออร์โธไซลีน 20,000 ตันต่อปี

 

   พีทีที โกลบอล เคมิคอล ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ โดยมีธุรกิจหลัก 7 กลุ่ม ปัจจุบันมีกำลังการผลิตเคมีภัณฑ์และปิโตรเคมีรวม 8.75ล้านตันต่อปี และมีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบและคอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน  นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ Specialties Chemical) และ ธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green)              

-------------------------

Comment : PTTGCศึกษาแผนลงทุนปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในสหรัฐฯ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ