ไทยออยล์รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award

23/12/2019 | 357 | Tags : ไทยออยล์ TOP


 

เมื่อเร็วๆนี้ คุณสุวิมล ฉลวยดำรง (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน จาก ดร. พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธาน สถาบันไทยพัฒน์ ในงานประกาศผล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2562 พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยทางสถาบันไทยพัฒน์ทำการประเมินสถานะการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรสมาชิก โดยพิจารณารางวัลทั้งสิ้น 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลเกียรติคุณ(Sustainability Disclosure Award) รางวัลประกาศเกียรติคุณ(Sustainability Disclosure Recognition) และรางวัลกิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Acknowledgement)

Comment : ไทยออยล์รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ