บ้านปูฯ รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019Banpu wins

02/01/2020 | 721 | Tags : บ้านปู BANPU


 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ Head of Coal Business บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence Award) จากพลเอก ประยุทธ์    จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

รางวัลนี้แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอด เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับองค์กรและในระดับประเทศ พร้อมเดินหน้าธุรกิจอย่างต่อเนื่องตอกย้ำพันธสัญญาของบริษัทฯ "Our Way in Energy: พลังบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ยั่งยืน" ที่มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Comment : บ้านปูฯ รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019Banpu wins
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ