กกพ.ขยายเวลายื่นคำขอยกเลิกสัญญาซื้อขายและคำขอขายไฟฟ้าเดิม รวมถึงการยื่นคำขอขายไฟฟ้าใหม่ ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น FiT จนถึงภายใน 31 มีนาคม 2558 นี้

24/02/2015 | 704 | Tags : กกพ. วีระพล Adder

กกพ.ขยายเวลายื่นคำขอยกเลิกสัญญาซื้อขายและคำขอขายไฟฟ้าเดิม รวมถึงการยื่นคำขอขายไฟฟ้าใหม่ ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น FiT จนถึงภายใน 31 มีนาคม 2558 นี้

 

                       

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า หลังจาก กกพ. ได้ออก "ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็นFeed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2558" มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2558 แล้วนั้น ปรากฏว่ามีผู้มายื่นคำขอยกเลิกและยื่นคำขอใหม่ โดยมีคำขอยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเดิมหรือคำขอขายไฟฟ้าเดิม จำนวน 104 โครงการ กำลังผลิตติดตั้ง 632.31 เมกะวัตต์ และมีผู้ยื่นคำขอขายไฟฟ้าใหม่ ณ วันที่ 20 ก.พ. 58 จำนวน 88 โครงการ กำลังผลิตติดตั้ง จำนวน 560.75 เมกะวัตต์

 ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนจาก Adder เป็น FiT แต่ไม่สามารถยื่นคำขอได้ทันในเวลาที่กำหนด ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการและทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบ FiT ด้วยวิธีการประมูลแข่งขันด้านราคา (Competitive Bidding) กกพ. โดยความเห็นชอบจาก กพช. เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ขยายระยะเวลาการยื่นคำขอยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและคำขอขายไฟฟ้าเดิม และการยื่นคำขอขายไฟฟ้าใหม่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น FiT จากภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นภายในวันที่31 มีนาคม 2558 และจากนั้น การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะตรวจสอบคำขอฯ พร้อมเตรียมการแก้ไขสัญญา หรือแจ้งตอบรับซื้อไฟฟ้าในแบบ FiT ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้แล้วเสร็จภายในเมษายน 2558 เพื่อที่จะสามารถให้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับแล้ว ภายในเดือนมิถุนายน 2558  

"มติของ กกพ. ครั้งนี้จะส่งผลดีต่อภาคเอกชนได้มีระยะเวลาในการยื่นคำขอต่างๆ รวมถึงส่งผลดีต่อระบบกระบวนการและมาตรการในการส่งเสริมพลังงานทดแทน โดยเฉพาะขั้นตอนรับซื้อไฟฟ้ารูปแบบใหม่ รวมถึงการจัดทำโซนนิ่งศักยภาพสายส่งรองรับการซื้อไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสและสร้างความโปร่งใสให้เกิดกับการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น " นายวีระพล กล่าว

 ขณะนี้ กกพ. อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ FiT (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ตั้งแต่วันที่ 19 ? 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง www.erc.or.th หรือ โทร. 0-2207-3599 ต่อ 838 และ 836 สำหรับความคืบหน้า เรื่องการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ด้วยวิธีการประมูลแข่งขัน ด้านราคา (Competitive Bidding) กกพ. อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าว คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2558   

Comment : กกพ.ขยายเวลายื่นคำขอยกเลิกสัญญาซื้อขายและคำขอขายไฟฟ้าเดิม รวมถึงการยื่นคำขอขายไฟฟ้าใหม่ ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น FiT จนถึงภายใน 31 มีนาคม 2558 นี้
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ