กฟผ. เป็นองค์กรโปร่งใสด้านข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับมอบใบรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO 14064-1 จาก นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช อาคาร ต.040 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

นายวิบูลย์ กล่าวว่า กฟผ. ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ทำให้ กฟผ. ได้รับการรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO 14064-1 โดย กฟผ. ได้จัดทำรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา อันแสดงถึงความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินงานของ กฟผ. นอกจากนั้นแล้วยังนำส่งผลการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ในนามประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ และเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในระดับประเทศต่อไป

 สำหรับการดำเนินงานในปี 2562 กฟผ. ได้พัฒนารูปแบบและขยายขอบเขตการจัดทำรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกให้ครอบคลุมพื้นที่การดำเนินงานของ กฟผ. ทั่วประเทศ ได้แก่ โรงไฟฟ้า เขื่อน เหมือง ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และสำนักงาน โดยมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร ในช่วงระยะเวลาติดตามผลระหว่าง เดือนมกราคมถึงธันวาคม ปี 2561 รวมทั้งสิ้น 31.06 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังกล่าว จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยกำหนดเป็นแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหมาะสมกับองค์กรและมีประสิทธิภาพต่อไป

Comment : กฟผ. เป็นองค์กรโปร่งใสด้านข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ