กระทรวงพลังงานจ่อดึง กฟน.พีอีเอ เข้าสังกัด

25/02/2015 | 1843 | Tags : กฟน. พีอีเอ

กระทรวงพลังงานจ่อดึง กฟน.พีอีเอ เข้าสังกัด
   

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อดึงรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้า 2 แห่ง เข้ามาอยู่ในสังกัดกระทรวงพลังงาน ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(พีอีเอ) และการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานด้านพลังงานเป็นระบบเดียวกันมากขึ้น และสามารถมอบนโยบายด้านไฟฟ้าผ่านการไฟฟ้าทั้งสองแห่งให้ปฏิบัติตามได้เพื่อประโยชน์โดยรวมของประเทศ
 

 อย่างไรตามหากทั้งสองกระทรวงตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)และรัฐบาลต่อไป และให้การไฟฟ้าทั้งสองแห่งแก้กฎระเบียบเพื่อให้กลายเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การดูลของกระทรวงพลังงานต่อไป ทั้งนี้กระทรวงพลังงานจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด

   สำหรับที่ผ่านมาพบว่า การส่งเสริมด้านผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มักประสบปัญหาและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์เองได้ เนื่องจากการไฟฟ้าบางแห่งมีการคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าอย่างไม่เป็นธรรม โดยให้พวกพ้องได้รับสิทธิ์ผลิตไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงรับซื้อไฟฟ้าโดยไม่คำนึงถึงนโยบายของกระทรวงพลังงานที่จำกัดปริมาณการรับซื้อไว้ ทำให้ปริมาณไฟฟ้าที่รับซื้อเกินกว่าที่กำหนด และเป็นภาระของภาครัฐทั้งเรื่องค่าไฟฟ้าและสายไฟฟ้ารองรับ เป็นต้น

   นอกจากนี้นโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับการขยายไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 100% ภายในปี 2558 นั้น ยังพบว่ามีการใช้งบประมาณสำหรับนโบายดังกล่าวสูงเกินไปมาก โดยปัจจุบันมีครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ 1 แสนครัวเรือน ซึ่งกระทรวงพลังงานประเมินว่าจะใช้งบประมาณน้อยกว่าครึ่งหนึ่งที่พีอีเอดำเนินการอยู่
   ทั้งนี้หากกระทรวงพลังงานเข้ามาดูแลการไฟฟ้าพีอีเอ และ กฟน. แล้วจะมีการตรวจสอบการใช้งบประมาณดำเนินโครงการด้านพลังงานให้เกิดความรัดกุมและถูกต้องมากขึ้น รวมถึงสั่งการในเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทน หรือ ไฟฟ้าจากพลังงานอื่นๆ ให้เกิดความเป็นธรรมและถูกต้องต่อไป

   แหล่งข่าวกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้กระทรวงพลังงานมีแนวคิดที่จะให้การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง คือ กฟน. พีอีเอ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ออกมาตรเชิงบังคับการลดใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าของตัวเอง โดยกระทรวงพลังงานจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนโดยไม่ทำให้มีผลกระทบต่อธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าแต่อย่างใด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการลดใช้ไฟฟ้าของประเทศลง ซึ่งจะบรรจุในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า(พีดีพี)ฉบับใหม่ต่อไป
.................

Comment : กระทรวงพลังงานจ่อดึง กฟน.พีอีเอ เข้าสังกัด
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ