สนพ. เดินหน้าจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) นายเพทาย หมุดธรรม รองผู้อำนวยการฯและเจ้าหน้าที่ สนพ. ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ INET-IDC3 อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีคุณปิยเรศ แซ่หลี Senior VicePresident ที่ปรึกษาโครงการพิเศษและลูกค้า ให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรบรรยาย

สำหรับ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจรซึ่งมีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์ที่ทันสมัย มีระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยได้ตามมาตรฐานสากลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีบริการ Cloud ComputingSolution ทั้งแบบ public cloud, privatecloud และ hybrid cloud รวมทั้ง มีการจัดการเครือข่ายที่มีเสถียรภาพสูงและด้วย สนพ. มีแผนดำเนินงาน "โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย" จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะ ศึกษาวิเคราะห์และถอดบทเรียนจากหน่วยงานที่เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practices) ด้านการบริหารจัดการข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้แก่ภาคประชาชนรวมทั้งการนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายด้านพลังงานในระดับประเทศ ต่อไป

Comment : สนพ. เดินหน้าจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ