ราชบุรีโฮลดิ้งตั้งเป้ามูลค่ากิจการ 1.33 แสนล้านบาทปี 2558


ราชบุรีโฮลดิ้งตั้งเป้ามูลค่ากิจการ 1.33 แสนล้านบาทปี 2558

 

นายพงษ์ดิษฐ พจนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายสร้างมูลค่ากิจการปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็น 133,000 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นการลงทุนใน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศ โรงไฟฟ้าในต่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องด้านพลังงาน พร้อมทั้งติดตามการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา โดยปีนี้มี โรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด์โคเจนเนอเรชั่นหน่วยที่ 2 กำลังการผลิตติดตั้ง 112 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา 2 หน่วย กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,252 เมกะวัตต์ ในสปป. ลาว และโรงไฟฟ้าชีวมวลสงขลา กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ จะเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์       

 

ทั้งนี้บริษัทฯ มีภารกิจต้องสร้างมูลค่ากิจการให้เติบโตอีก 12,800 ล้านบาทในปีนี้ โดยจะเน้นหนักการลงทุนโครงการใหม่เป็นลำดับแรก เพื่อให้ถึงเป้าหมาย 133,000 ล้านบาทที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ 10 ปี (2556-2566) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาและเจรจาร่วมลงทุนประมาณ 9 โครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าจากขยะ ธุรกิจเหมืองถ่านหิน และการจัดหาเชื้อเพลิง บริษัทฯ คาดหมายความสำเร็จในเบื้องต้นไว้จำนวน 6 โครงการ เป็นโครงการเชื้อเพลิงหลัก โครงการพลังงานทดแทน และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง สำหรับงบประมาณการลงทุนในปีนี้ได้จัดสรรไว้ประมาณ 13,000 ล้านบาทสำหรับโครงการที่กำลังก่อสร้างและพัฒนาแล้ว และโครงการใหม่  

 

"การลงทุนปีนี้เน้นเป้าหมายในประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และอาเซียน เป็นสำคัญ เราสนใจลงทุนในสหภาพเมียนมาร์และอยู่ระหว่างการศึกษาและเจรจาลงทุนในหลายโครงการ คาดว่าปีนี้จะเห็นความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้ามะริด กำลังการผลิตติดตั้ง 2,640 เมกะวัตต์ และโครงการคลังก๊าซแอลเอ็นจี นอกจากนี้ บริษัทฯ   ยังมองหาการเข้าซื้อและควบรวมกิจการที่ดำเนินการแล้วเพื่อให้มีรายได้ทันทีและเสริมความแข็งแกร่งกระแสเงินสดของบริษัทฯ อีกทั้งยังเร่งหารือความร่วมมือกับกลุ่ม กฟผ. และพันธมิตรธุรกิจเพื่อจับมือกันลงทุนโครงการขนาดใหญ่ในประเทศและต่างประเทศ เรามั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 133,000 ล้านบาทได้สำเร็จ"  นายพงษ์ดิษฐ กล่าว

 

ในปีนี้ บริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าที่จะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปีนี้ รวมกำลังผลิตติดตั้งตามการถือหุ้นประมาณ 552 เมกะวัตต์ คือ โรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด์โคเจนเนอเรชั่น ซึ่งจะเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ชุดที่ 2 ในเดือนมีนาคมนี้ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา หน่วยที่ 1และหน่วยที่ 2 ที่มีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน และพฤศจิกายน ศกนี้ ตามลำดับ และโรงไฟฟ้าชีวมวลสงขลา กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ประมาณกลางปีนี้ ดังนั้น กำลังผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปีนี้จะอยู่ที่ 6,117 เมกะวัตต์  

                    

สำหรับ ผลการดำเนินงานปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวม 58,700 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากกลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ 53,556 ล้านบาท (ร้อยละ 91 ของรายได้ทั้งหมด) โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศ 539 ล้านบาท (ร้อยละ1) โรงไฟฟ้าในต่างประเทศ 3,402 ล้านบาท (ร้อยละ 6) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 1,203 ล้านบาท (ร้อยละ 2) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายในปีที่ผ่านมา รวม 26.5 ล้านเมกะวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งพลังงานไฟฟ้า 25.2 ล้านเมกะวัตต์-ชั่วโมงเป็นการผลิตและจำหน่ายส่งภายในประเทศ

 

ส่วนกำไรสำหรับปีของบริษัทฯ มีจำนวน 6,279 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 4.33 บาท ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งหลังปี 2557แก่ผู้ถือหุ้น อีก 1.17 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 1,696.5 ล้านบาท โดยจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวันที่ 10 เมษายน ศกนี้

        

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังผลิตติดตั้งทั้งที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วและกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ รวม 6,578 เมกะวัตต์ จากการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แบ่งตามโครงสร้าง กลุ่มธุรกิจ คือ โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศขนาดใหญ่และขนาดเล็ก กำลังผลิตติดตั้งรวม 4,883 เมกะวัตต์  โครงการพลังงานทดแทนในประเทศ กำลังผลิตรวม 69 เมกะวัตต์ และโครงการในต่างประเทศ กำลังผลิตรวม 1,626 เมกะวัตต์

------------------------

Comment : ราชบุรีโฮลดิ้งตั้งเป้ามูลค่ากิจการ 1.33 แสนล้านบาทปี 2558
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ