กบง.ลดราคาก๊าซแอลพีจี และตรึงราคาเอ็นจีวี

19/03/2020 | 413 | Tags : กบง ลดราคาLPG NGV


 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่กระทรวงพลังงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญ ดังนี้ เรื่องแรก เห็นชอบ การทบทวนการกำหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยกำหนดราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นจากเดิม 17.1795 บาท/กิโลกรัม เหลือ 14.3758 บาท/กิโลกรัม ทำให้ราคาขายปลีก LPG ขนาดถัง 15 กิโลกรัม ราคาลดจาก 363 บาท เหลือ 318 บาท (ลดลง 45 บาทต่อถัง) เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 นี้ เนื่องจาก สถานการณ์ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภาวะเศรษฐกิจ และภาวะแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ ในอนาคตกระทรวงพลังงาน สามารถบริหารจัดการ และรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกในประเทศได้ โดยใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามกรอบนโยบายการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 2562

ทั้งนี้ ที่ประชุม กบง. ได้แสดงออกถึงความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งกำลังเผชิญกับทั้งภาวะเศรษฐกิจ และการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ COVID-19 จึงมีมติดังกล่าวเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มรถโดยสารสาธารณะในเขต กทม. และปริมณฑล รวมถึงประชาชนทั่วประเทศ

เรื่องที่สอง เห็นชอบ การให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีก NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะและรถทั่วไป ด้วยปัจจุบันได้เกิดภาวะแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ COVID-19 และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณการจำหน่ายก๊าซ NGV การคมนาคม ขนส่ง และเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ จึงขอความร่วมมือ ปตท. ให้คงราคาขายปลีก NGV ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับรถโดยสารสาธารณะ (ในเขต กทม./ปริมณฑล: รถแท็กซี่/ตุ๊กตุ๊ก/รถตู้ ร่วม ขสมก. ในต่างจังหวัด: รถโดยสาร/มินิบัส/สองแถว ร่วม ขสมก. รถโดยสาร/รถตู้ ร่วม บขส. และรถแท็กซี่) ต่อไปอีก 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563) และให้คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV รถทั่วไปที่ 15.31 บาท/กก. ต่อไปอีก 5 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 15 สิงหาคม 2363) เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

 

 

Comment : กบง.ลดราคาก๊าซแอลพีจี และตรึงราคาเอ็นจีวี
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ