จีพีเอสซีเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลี่ยงโควิด-19


 


 

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากกำหนดเดิมวันที่ 1 เมษายน 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ยังคงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD และวันกำหนดสิทธิในการได้รับเงินปันผล (Record Date) เพื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2562 ตามเดิมเพื่อประโยชน์และรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 สำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2562  ตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,255,783,493.60 บาท ซึ่งกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 17 เมษายน 2563 เมื่อรวมกับการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2562 (มกราคม - มิถุนายน 2562)  ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,004,933,893.60 บาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่จะไม่จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 อีก อย่างไรก็ดี การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ดังกล่าว ไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เพราะหากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เข้าสู่สถานการณ์ปกติ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

          นายชวลิต กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือต่อนโยบายภาครัฐในการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 ด้วยการกำหนดมาตรการเตรียมพร้อมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดเตรียมสถานที่ควบคุมพิเศษ(Safe House) สำหรับการพักอาศัยของพนักงานสายปฏิบัติงานการผลิตที่มีความจำเป็นต้องดูแลระบบความมั่นคงของการผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้จัดให้มีจุดคัดกรอง และออกกฎระเบียบห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการผลิตและห้องควบคุมการผลิต เพื่อลดโอกาสและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ยังให้พนักงานสายงานสนับสนุนการผลิต ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from home) เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นคงต่อระบบการผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคให้ได้มากที่สุดในสถานการณ์ที่ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้

         "มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดในขณะนี้  มีส่วนสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ที่จะตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เตรียมความพร้อมสำหรับแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plans: BCP) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดการและดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก และสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว" นายชวลิต กล่าว

 

 

 

 

 

 

 

Comment : จีพีเอสซีเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลี่ยงโควิด-19
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ