เอ็กโก กรุ๊ป เดินหน้า 3 โครงการก่อสร้างก้าวหน้าตามแผน

18/05/2020 | 702 | Tags : เอ็กโก EGCO


 

นายกัมปนาท บำรุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  การด้อยค่าของสินทรัพย์ การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน และการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า) จำนวน 2,357 ล้านบาท ลดลงจำนวน 558 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากผลประกอบการที่ลดลงของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เคซอน และไซยะบุรี

"แม้วิกฤตโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในระยะสั้นของบริษัทฯ บ้าง ได้แก่ การสั่งการผลิตไฟฟ้า (Dispatch) น้อยลง ซึ่งแปรผันตามความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศที่ลดลง และการเลื่อนแผนการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าบางแห่งในต่างประเทศออกไปเป็นช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องการเดินทางและการขนส่งอุปกรณ์ซ่อมบำรุงต่างๆ แต่ในภาพรวมการดำเนินงาน เอ็กโก กรุ๊ป ยังสามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan – BCP) ที่ได้จัดทำทั้งสำหรับสำนักงานใหญ่และโรงไฟฟ้าต่างๆ ในกลุ่มเอ็กโก  โดยมีการทบทวนแผน BCP ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อยู่เสมอ และจนถึงปัจจุบัน โรงไฟฟ้า 28 แห่ง ในกลุ่มเอ็กโก ทั้งในและต่างประเทศ ยังคงเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้อย่างราบรื่น   รวมถึงการก่อสร้างโครงการต่างๆ และการลงทุนใหม่ มีความก้าวหน้าและเป็นไปตามแผนงาน" ดร.กัมปนาท กล่าว

ความสำเร็จที่สำคัญในช่วงไตรมาสที่ 1 จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ ความก้าวหน้าในโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ปัจจุบัน เอ็กโก กรุ๊ป มีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 3 โครงการ ประกอบด้วยโครงการโรงไฟฟ้า 2 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง "กังดง" ในเกาหลีใต้ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 91.55    ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ "น้ำเทิน 1" ใน สปป.ลาว ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 69.23 ซึ่งคาดว่าจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 นอกจากนี้ ยังมีโครงการธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง 1 โครงการ ได้แก่ โครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 31.32 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 4  ปี 2564

นอกจากนั้น ด้านการลงทุน เอ็กโก กรุ๊ป ได้ซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ในบริษัท หยุนหลิน โฮลดิ้ง จีเอ็มบีเอช จำกัด ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเล "หยุนหลิน" กำลังการผลิต 640 เมกะวัตต์ ในไต้หวัน โดยการซื้อขายหุ้นได้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ซึ่งนับเป็นความสำเร็จ  ในการขยายการลงทุนสู่พื้นที่ใหม่ในไต้หวันอย่างเป็นทางการ

"เอ็กโก กรุ๊ป ยังคงมุ่งมั่นขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจตามทิศทางการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ ทั้งด้านการผลิตและให้บริการด้านพลังงาน ครอบคลุมการผลิตไฟฟ้า ซึ่งยังคงเป็นธุรกิจหลักและเป็นความเชี่ยวชาญทั้งโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง เช่น Smart Energy Solution เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจในภาพรวม ตลอดจนเปิดกว้างเรื่องพื้นที่การลงทุนที่ไม่ได้จำกัดอยู่ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เราจึงมั่นใจว่า เอ็กโก กรุ๊ป จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต" ดร. กัมปนาท กล่าวทิ้งท้าย

 

 

Comment : เอ็กโก กรุ๊ป เดินหน้า 3 โครงการก่อสร้างก้าวหน้าตามแผน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ