กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แจงครม.แต่งตั้ง "บูรณวงศ์" เป็นคณะกรรมการปิโตรเลียม เหมาะสม

23/03/2015 | 1037 | Tags : News cate_sub_2_1

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  แจงการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปิโตรเลียม มีความเหมาะสม

 

ตามที่นิตยสารผู้จัดการสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 281 วันที่ 21 ? 27 มีนาคม 2558  หน้า 11 ได้มีการนำเสนอประเด็นข่าวและบทวิจารณ์เกี่ยวกับ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปิโตรเลียม(ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไปเมื่อวันที่ 17 มี.ค.58 ) ว่าอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนและผิดกฎหมาย นั้น


 

นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ขอชี้แจงและยืนยันว่า การนำเสนอเนื้อหาดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือผิดไปจากข้อเท็จจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้


1. การกล่าวอ้างว่าการแต่งตั้งนายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 บุคคลที่ถูกเสนอชื่อร่วมเป็นกรรมการฯ ในครั้งนี้  อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะปัจจุบันทำงานให้กับบริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด นั้น เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เพราะนายบูรณวงศ์ฯ ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท เอ็กซอน โมบิล จำกัด ในขณะนี้แต่อย่างใด  โดยนายบูรณวงศ์ฯ ได้พ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุเกษียณอายุไปตั้งแต่เดือนเมษายน 2556แล้ว  หลังจากนั้นจึงได้กลับมาประเทศไทย และประกอบธุรกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแต่อย่างใด


2. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปิโตรเลียมเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี โดยจะแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน กฎหมาย การบริหาร หรือสาขาอื่นใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งจำนวน 5 คน ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย อดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงการคลัง สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงกลาโหม  และอดีตผู้บริหารจากภาคเอกชน อีก 2 ราย ซึ่งล้วนมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และทุกคนมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปิโตรเลียม ตามมาตรา 16(1) แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4       แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2550 


3. อนึ่ง ในกรณีของนายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการปิโตรเลียมด้วยนั้น ก็ยังเป็นบุคคลที่ได้รับการแนะนำจากประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาปฏิรูปแห่งชาติอีกด้วย เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความซื่อตรง มีประสบการณ์จริงทางด้านธุรกิจปิโตรเลียมในต่างประเทศมากว่า 30 ปี มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ การเงินและเศรษฐกิจปิโตรเลียม ในธุรกิจปิโตรเลียม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการให้คำปรึกษา คำแนะนำ และความคิดเห็นในคณะกรรมการปิโตรเลียมได้เป็นอย่างดี อันจะก่อประโยชน์และประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อการบริหารนโยบายพลังงานของประเทศไทยด้วย

ดังนั้น จากคุณสมบัติข้างต้นจึงเห็นได้ว่านายบูรณวงศ์ฯ มีความเหมาะสม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ ในการได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปิโตรเลียมดังกล่าว

Comment : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แจงครม.แต่งตั้ง "บูรณวงศ์" เป็นคณะกรรมการปิโตรเลียม เหมาะสม
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ