กลุ่ม ปตท.ชู "กำเนิดวิทย์"และ "สถาบันวิทยสิริเมธี" สร้างชื่อให้ระยอง


กลุ่ม ปตท.ชู "กำเนิดวิทย์"และ "สถาบันวิทยสิริเมธี"

สร้างชื่อให้ระยอง เป็นจังหวัดชั้นนำการศึกษาวิจัยและวิทยาศาสตร์

 


      เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558  ที่ผ่านมา ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ให้เกียรติเยี่ยมชม และร่วมตรวจสอบความคืบหน้าก่อสร้างโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี โดยการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. เพื่อให้จังหวัดระยองมีโรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์ และสถาบันอุดมศึกษาด้านการวิจัยชั้นนำในระดับสากล

     ดร.ไพรินทร์  ชูโชติถาว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบในปี 2558

 

ทั้งนี้ "โรงเรียนกำเนิดวิทย์" สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานนาม ให้ หมายถึงโรงเรียนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และจะทำหน้าที่ฟูมฟักเด็กไทยให้มีความรู้ ความชำนาญ และความสันทัดทางด้านวิทยาศาสตร์ไปสู่ความเป็นเลิศ  ส่วน สถาบันวิทยสิริเมธี หมายถึง สถาบันแห่งผู้รู้อันยอดเยี่ยมด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งพระราชานุญาตให้อันเชิญอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." ประดับที่ป้ายชื่อสถาบันอีกด้วย

 

โรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี เน้นทั้งการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพระดับโลกขึ้นในประเทศไทย โดยโรงเรียนกำเนิดวิทย์นั้น เน้นการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล มีนักเรียน 18 คนต่อห้อง ทั้งหมด 4 ห้อง สอนเป็นภาษาอังกฤษ เป็นโรงเรียนประจำ และมีครูที่มีคุณภาพทั้งการสอนและวิชาการ ไม่มีค่าใช้จ่าย  ในขณะที่ สถาบันวิทยสิริเมธีนั้น ริเริ่มงานวิจัยด้านวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ "แนวหน้า" (Frontier Research) ที่จะเน้นในการนำผลมาสู่การปฏิบัติ เปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน(Institute of Energy  Science and Engineering) และ สำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล (Molecular of Energy Science and  Engineering)

 

กลุ่ม ปตท.ในพื้นที่จังหวัดระยอง ประกอบด้วย โรงแยกก๊าซฯระยอง  บ.พีทีทีจีซี  บ.ไออาร์พีซี  บ.เอชเอ็มซี  บ.เอสพีอาร์ซี  บ.พีทีทีแอลเอ็นจี  บ.พีทีทีเอซี บ.จีพีเอสซี  บ.พีพีซีแอล  บ.พีทีทีแทงค์  บ.พีทีทีพีแอล  บ.พีทีทีเอ็มซีซี  และ บ.พีทีทีพีเอ็มเอ็มเอ ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้พันธกิจที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับจังหวัดระยองและระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยทำงานร่วมกับพี่น้องชาวระยองด้วยดีเสมอมา ด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ทุกๆด้าน อาทิ งานด้านการปลูกป่า  ด้านกีฬาโดยการพัฒนาทีมฟุตบอลเยาวชนในจังหวัดระยอง รวมถึงการสร้างทีมฟุตบอล ปตท.ระยอง   ด้านพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่วัดมาบตาพุด โครงการทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรหลาน 84 ชุมชน ใน 4 เทศบาล โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลมาบตาพุด  และทุนพยาบาลสำหรับเยาวชนในจังหวัดระยอง และงานด้านการศึกษา ผ่านโครงการทุนการศึกษาต่างๆอย่างต่อเนื่อง  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนจังหวัดระยอง  โครงการติวหนังสือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยใน 20 โรงเรียนจังหวัดระยอง


 ดร.ไพรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่ม ปตท. จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่การดูแลสังคม ชุมชน  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อให้พี่น้องในจังหวัดระยอง ซึ่งนับเป็นบ้านหลังที่สองของกลุ่ม ปตท.ถูกพัฒนาให้มีคุณภาพสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีเทียบเท่ากับเมืองชั้นนำน่าอยู่อื่นๆ

Comment : กลุ่ม ปตท.ชู "กำเนิดวิทย์"และ "สถาบันวิทยสิริเมธี" สร้างชื่อให้ระยอง