GPSC โชว์โมเดลต้นแบบ รร.วัดตากวน วิถีใหม่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า ในวันนี้ (9 กรกฎาคม 2563) ได้จัดพิธีส่งมอบ "โครงการโรงเรียนวิถีใหม่ (The New Normal School)" ให้กับโรงเรียนวัดตากวน ต.มาบตาพุด  อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ซึ่งเปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนประมาณ 530 คน นับเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาในพื้นที่ ในการพัฒนาแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนให้สอดรับกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในโรงเรียน ที่จะนำไปสู่การเป็นต้นแบบโรงเรียนวิถีใหม่ ที่มีการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการ รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์และจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อต่อการเรียนการสอนที่มีความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการราว 1 ล้านบาท และพร้อมที่จะสนับสนุนเรื่องการปรับหลักสูตรและติดตั้งอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ระยองต่อไป

"เนื่องจากรัฐบาลได้มีการประกาศเปิดทำการเรียนการสอนของโรงเรียนทั่วประเทศในวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่ง GPSC เห็นความสำคัญในการส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้กับเยาวชน จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น อาทิ หน่วยส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมาบตาพุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และชุมชนรอบพื้นที่ เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ต้นแบบ ในพื้นที่ จ.ระยอง  ให้สามารถขยายผลองค์ความรู้ไปยังโรงเรียนอื่นที่มีความสนใจ หรือโรงเรียนที่มีจำนวนครูไม่สอดคล้องกับจำนวนชั้นเรียน โดยสามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาในวิถีใหม่ไปประยุกต์ใช้ เพื่อยังคงรักษามาตรฐานในการป้องกันโรคโควิด- 19 ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าว" นายชวลิต กล่าว

GPSC ได้ร่วมจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักการ Social Distancing ปีการศึกษา  1 / 2563 โดยมีการออกแบบตารางการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนวัดตากวน โดยใช้วิธีสลับวันมาเรียน สอดคล้องกับตารางเรียนออนไลน์ของช่อง DLTV เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้พื้นที่ตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาด รวมทั้งลดจำนวนนักเรียนที่อยู่ในชั้นเรียนตามจำนวนที่นั่งในห้องเรียนลง จากจำนวนนักเรียน 36 คนต่อชั้นเรียนให้เหลือ 18 คนต่อชั้นเรียน รวมถึงแนวทางประเมินผลการเรียน การจัดระบบการเรียนการสอนในรูปแบบของกิจกรรมตามฐานที่เสริมสร้างทักษะ สาระ ความรู้ที่หลากหลาย  และวางระบบการให้คะแนนจากการทำกิจกรรม มากกว่าการสอบข้อเขียน เป็นต้น  ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาความรู้รอบด้านและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยยังคงสามารถปรับวิถีการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมกับการติดตามผล ประเมินผล ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ภาคเรียน เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้ นำมาประมวลผลในการจัดทำหลักสูตรการสอนแนวใหม่ ตอบโจทย์การศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ขณะเดียวกันยังได้มีการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือการเรียนการสอน ประกอบด้วย ฉากกั้นป้องกันการแพร่กระจายเชื้อซึ่งผลิตจากแผ่นอะคริลิค  เพื่อติดตั้งในห้องเรียนทุกระดับชั้น จำนวน  264 ชิ้น เครื่องล้างมืออัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง มีการออกแบบวางระบบให้สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก มีถังบรรจุน้ำอิเล็กโทรไลต์ หรือเจลเพื่อล้างมือ และการติดตั้งป้ายสื่อความ Social Distancing ตามจุดต่างๆภายในโรงเรียน

ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว  GPSC ได้พัฒนาอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้และปฏิบัติในโรงเรียนวิถีใหม่ เป็นการเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจ ด้านความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด- 19 ให้กับนักเรียน  ผู้ปกครอง และบุคลากรในโรงเรียน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านช่าง ให้กับนักเรียนสายอาชีวศึกษา และยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่ประสบปัญหาการว่างงาน จากผลกระทบโควิด-19 ซึ่งโครงการนี้ยังได้มีการจัดจ้างชุมชน คนว่างงาน นักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่าง ร่วมกันจัดทำอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อด้วย นับเป็นแนวทางและนโยบายของ GPSC ที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ที่ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม โดยการเข้าไปมีส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา สุขอนามัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน นำมาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืน

Comment : GPSC โชว์โมเดลต้นแบบ รร.วัดตากวน วิถีใหม่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ