BLCP ส่งมอบ "การให้" ผ่านการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนต่อเนื่อง 19 ปี 

 

นายอดิศร วังมูล ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ไม่ได้เพียงมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน แต่เราส่งมอบ "การเป็นผู้ให้" ให้กับเยาวชนไปพร้อมๆ กันด้วย เพราะ "การให้" โอกาสทางการศึกษา นอกจากจะช่วยให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่ดี สามารถนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกที่ควรแล้ว ยังฝึกเยาวชนได้รู้จักและคุ้นชินกับการเป็น "ผู้ให้" อันจะนำมาซึ่งการช่วยกันพัฒนาประเทศไทยให้เจริญยิ่งๆขึ้นไป

BLCP มุ่งหวังให้เยาวชนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมทั้งช่วยพัฒนาชุมชนและประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ ขอให้นักเรียนทุกคนนำทุนการศึกษาที่ได้รับในวันนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการศึกษาหาความรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม

 

Comment : BLCP ส่งมอบ "การให้" ผ่านการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนต่อเนื่อง 19 ปี
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ