บอร์ด GPSC อนุมัติครึ่งปีแรกจ่ายปันผล 0.50 บาทต่อหุ้น 

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติการจ่ายปันผลระหว่างกาล เป็นเงินจำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นวงเงินการจ่ายปันผลครั้งนี้ ประมาณ 1,410 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 กันยายน 2563 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 14 กันยายน 2563

Comment : บอร์ด GPSC อนุมัติครึ่งปีแรกจ่ายปันผล 0.50 บาทต่อหุ้น
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ