BLCP คว้า 3 รางวัลจากงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อนประจำปี 2563 

 

นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กล่าวว่า บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) เข้าร่วมรับมอบโล่และประกาศนียบัตร รวม 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product)  รางวัลโครงการสวนป่าบีแอลซีพี ช่วยลดโลกร้อน และรางวัลโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ชุมชนบ้านมะเดื่อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2563 จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

 ทั้งนี้ BLCP มีนโยบายดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนชาวระยองมาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการดูแลรักษาพื้นที่ป่า รวมทั้งพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์  อาทิ โครงการสวนป่าบีแอลซีพี(ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) พื้นที่ 10 ไร่ ระยะเวลา 13 ปี ซึ่งสามารถกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้ 106.2 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e)  โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ คำนวณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์  ได้ 974 gCO2e / kWh และโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ชุมชนบ้านมะเดื่อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง พื้นที่ 25 ไร่ สามารถกักเก็บคาร์บอนได้ 20 ton CO2e  ระยะเวลา 10 ปี เป็นต้น

โครงการดังกล่าวนี้ เป็นส่วนสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคอุตสาหกรรมในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อช่วยให้ประเทศไทย สามารถบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Comment : BLCP คว้า 3 รางวัลจากงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อนประจำปี 2563
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ