เอ็กโก กรุ๊ป คว้าประกาศนียบัตรโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 

 

นายประพันธ์ น้อมนำชัย ผู้จัดการกลุ่มบริหาร SPP บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า เอ็กโก กรุ๊ป พร้อมด้วยโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ได้แก่ โรงไฟฟ้าขนอม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอสพีพี ทู เอสพีพี ทรี เอสพีพี โฟร์ และเอสพีพี ไฟว์ รวมทั้งโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า จำนวน 10 โรงเรียนจาก 3 ภูมิภาค และมูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศลที่เอ็กโก กรุ๊ป ก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้วยพันธกิจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่สำคัญของประเทศให้เกิดความยั่งยืน ร่วมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณในฐานะที่มีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ "โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)"  จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใน "งานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2563"

โดยในปีนี้ มีผลรวมของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำนวน 33,989 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) และผลรวมการตรวจนับปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้รอบบริเวณโรงเรียนที่เอ็กโก กรุ๊ป และมูลนิธิไทยรักษ์ป่าให้การสนับสนุน จำนวน 5,120 tCO2e

 "เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม ตลอดจนการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า รวมทั้งมีส่วนร่วมบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมทั้งขยายผลการดำเนินงานเพื่อร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปยังผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้ครูและเยาวชนของโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้ามีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ซึ่งจะนำไปสู่พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและขยายผลสู่ชุมชนในระยะยาว รวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ" 

เอ็กโก กรุ๊ป ได้มอบทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการที่ส่งเสริมการสร้างความตระหนักและมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ของโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า จำนวน 10 โรงเรียน จาก 3 ภูมิภาค โดยแบ่งเป็น โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเภทการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และประเภทการจัดการของเสีย จำนวน 17 tCO2e และโครงการกักเก็บคาร์บอน จากกิจกรรมนับจำนวนต้นไม้และวัดขนาดต้นไม้   เพื่อคำนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในพืนที่สีเขียวของโรงเรียน รวมจำนวน 164 tCO2e

ในขณะที่มูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศลที่เอ็กโก กรุ๊ป ก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของประเทศ ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งชมรมสิ่งแวดล้อมในแต่ละโรงเรียน ผ่านโครงการเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมการตรวจนับการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในโรงเรียน เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของต้นไม้ที่เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ที่สำคัญ ซึ่งในปีนี้มีผลรวมการตรวจนับปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้รอบบริเวณโรงเรียนเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า 11 โรงเรียน จำนวน 4,681 tCO2e

สำหรับการดำเนินการของโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ด้านการผลิตและใช้พลังงานทดแทน โดยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของโรงไฟฟ้าเอสพีพี ทู เอสพีพี ทรี เอสพีพี โฟร์ และเอสพีพี ไฟว์ ได้รับการประเมินว่าสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวมกัน จำนวน 33,972 tCO2e และด้านการกักเก็บคาร์บอนจากพื้นที่สีเขียวของโรงไฟฟ้าขนอม จำนวน 276 tCO2e

 

 

Comment : เอ็กโก กรุ๊ป คว้าประกาศนียบัตรโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ