กฟผ.กอดต้นไม้ทำลายสถิติโลก พร้อมชวนคนไทยปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

03/04/2015 | 1429 | Tags : กฟผ. ปลูกป่า

กฟผ. สร้างบันทึกหน้าใหม่"กอดต้นไม้"ทำลายสถิติโลก ณ เขื่อนสิรินธร พร้อมชวนคนไทย

ร่วมใจ"ปลูกป่าในป่าปลูก"เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

            

เมื่อวันที่ 2เมษายน 2558 ที่ผ่านมา นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกป่าในป่าปลูก เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์  ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมตีฆ้องเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณ และร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 6,000 ต้น ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชน ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี 

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากการปลูกป่า 6,000 ต้น แล้ว กฟผ.และจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้เชิญชวนประชาชนร่วมสร้างสถิติกินเนส เวิลด์ เรคคอร์ด (Guinness World Record) ในกิจกรรม "Tree Hug รักษ์ป่า" กอดต้นไม้ทำลายสถิติโลก เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการโอบกอดต้นไม้เป็นการแสดงถึงความรักและความตั้งใจ  ที่จะดูแลพิทักษ์รักษาต้นไม้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการจาก 18 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีนักร้องยอดนิยม คุณติ๊ก ชีโร่ ร่วมสร้างสีสันให้กับงาน  โดยงานดังกล่าวจัดต่อเนื่องจนถึงวันที่ 3 เมษายน 2558  ส่วนผู้ที่ไม่สามารถไปร่วมงานได้  สามารถร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้โดยโพสต์รูปตัวเองเดี่ยวหรือหมู่กอดต้นไม้  และเขียนข้อความขึ้นเฟสบุค โครงการปลูกป่า กฟผ. (EgatReforest) ซึ่งจะมีรางวัลสำหรับผู้โชคดี ซึ่งจะได้เดินทางไปร่วมปลูกป่ากับ กฟผ. 3 เส้นทาง  และรางวัลที่พักเขื่อนต่างๆทั่วประเทศอีก 3 วัน 2 คืน  จำนวน 5 รางวัล  โดยขณะนี้มีคุณติ๊ก เจษฎาภรณ์,  คุณปอ ทฤษฎี  และคุณแยม มทิรา  ดารานักแสดงนำจากละครเรื่อง "หัวใจปฐพี" ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมโครงการดังกล่าว

นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า  ป่าไม้นับเป็นทรัพยากรสำคัญที่มีคุณค่ายิ่งที่ช่วยสร้างระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ และช่วยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทย อดีตที่ผ่านมาจนปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของชาติได้ถูกบุกรุกทำลายเป็นจำนวนมาก ทำให้ระบบนิเวศขาดความสมดุล  และก่อให้เกิดพิบัติภัยรุนแรง ทั้งภัยแล้ง และอุทกภัย ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน  รวมถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติอยู่มาก ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เข้ามาเยี่ยมเยือนจำนวนมาก ทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของจังหวัด 

ซึ่งการร่วมมือร่วมใจกันของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในครั้งนี้ จึงนับเป็นเรื่องที่น่ายินดี และเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ยั่งยืน

ด้านนายสุนชัย  คำนูณเศรษฐ์  ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า  โครงการปลูกป่าในป่าปลูกนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงานโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เขื่อนสิรินธร กฟผ.   โดยมีเป้าหมายหลักที่จะปลูกจิตสำนึกที่ดี เสริมสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน อันเป็นหนทางที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไว้ได้อย่างยืนยาว ซึ่งในการดำเนินงานปลูกป่าตามโครงการดังกล่าว กฟผ. จะร่วมกันปลูกป่าในป่าปลูก บริเวณพื้นที่ที่ กฟผ. ได้ดำเนินการปลูกรักษาป่าไว้เดิมอยู่แล้ว โดยในครั้งนี้เป็นการปลูกเพื่อเพิ่มเติมความหนาแน่นอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่ามากขึ้น  โดยร่วมกับองค์การภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558?2560 บนพื้นที่ 3,500 ไร่ รอบเขื่อนสิรินธร ประกอบด้วย พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชหายาก จำนวน 2,939 ไร่ โดยพืชที่นำมาปลูกจะเป็นพืชท้องถิ่น และพืชหายากใกล้สูญพันธุ์ พื้นที่ปลูกป่าสมุนไพร จำนวน 200 ไร่ ซึ่งจะเป็นพื้นที่รวบรวมพืชสมุนไพรภาคอีสาน และพื้นที่ป่าชุมชน จำนวน 361 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่จัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน และองค์กรชุมชน เพื่อประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


ทั้งนี้  กฟผ. ได้ริเริ่มดำเนินการโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 โดยตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา กฟผ. เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนไทยทั่วประเทศแล้ว 80 ล้านต้น บนพื้นที่กว่า 4 แสนไร่ ช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 80 ล้านตัน  นอกจากนี้ยังได้สนองพระราชกระแสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงแนะนำแนวทางการสร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกในเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยดำเนินงานผ่านโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่ง กฟผ. ได้รับสนองพระราชกระแส โดยดำเนินการ 3 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช  2. กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 3. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

Comment : กฟผ.กอดต้นไม้ทำลายสถิติโลก พร้อมชวนคนไทยปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ