กัลฟ์ ร่วมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ตามวิถีชาวนาไทยแบบดั้งเดิม 

 

               นายธนญ ตันติสุนทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กัลฟ์จัดกิจกรรม "สืบสานวิถีชาวนาไทย ร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว" เพื่อเป็นการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอย่างประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวที่มีเสน่ห์แบบชาวนาดั้งเดิม ให้กับคนรุ่นใหม่ เยาวชน คนในชุมชน และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเกี่ยวข้าว พิธีเกี่ยวแรก เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่โพสพก่อนการลงแขกเกี่ยวข้าว ต่อด้วยการทำขวัญข้าว นวดข้าว ฟาดข้าว ซึ่งเป็นกระบวนการก่อนที่จะเป็นข้าวสารอย่างที่เราได้รับประทานกันในชีวิตประจำวัน โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรและแปลงนาสาธิต โรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี โดยกัลฟ์ได้พัฒนาแปลงนาสาธิตที่เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้า ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และเป็นพื้นที่สันทนาการในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ไม่เพียงเป็นการสืบสานวัฒนธรรมการทำนาแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงความกลมเกลียวของคนในชุมชนและพนักงานกัลฟ์อีกด้วย ซึ่งโครงการแปลงนาสาธิตมีจุดเริ่มต้นมาจากการศึกษาผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า จนมาถึงปัจจุบันนี้ ผลสำเร็จของโครงการไม่ใช่เพียงการแสดงให้เห็นว่าโรงไฟฟ้าไม่มีผลกระทบต่อการทำเกษตรกรรมท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ไปไกลกว่าความตั้งใจแรกเริ่ม อาทิ การที่แปลงนาสาธิตได้รับการต่อยอดไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร เสริมสร้างความรู้ให้กับคนในชุมชน ผู้คนที่สนใจ และช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน โดยกัลฟ์จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าให้มากที่สุด

นายพงษ์พิเชษฐ์ ไชยเวช เกษตรกรประจำศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรและแปลงนาสาธิต โรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้ฯ มุ่งเน้นการพัฒนาข้าวสารซึ่งเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพสำหรับผู้บริโภค และเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน โดยทดลองปลูกข้าวสายพันธุ์ เช่น ข้าวพันธุ์หอมปทุม ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง หอม นุ่มคล้ายข้าวหอมมะลิ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของดีจากศูนย์การเรียนรู้เกษตรฯ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ชุมชน สามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ นอกจากนี้ยังมีการเพาะปลูกพืชผักและสมุนไพรหลากหลายชนิด พร้อมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่ เพื่อนำปุ๋ยไปใช้ในการบำรุงพืชผักในโครงการ และเพื่อถ่ายทอดความรู้เกษตรอินทรีย์ให้แก่ชุมชน โดยเป็นการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนและปุ๋ยหมัก ที่ไม่เพียงช่วยลดการใช้สารเคมี แต่ยังช่วยลดวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น เศษไม้ หน่อกล้วย และมูลสัตว์ และยังผลิตปุ๋ยจากตะกอนดินที่ได้จากการบำบัดน้ำเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า

 

Comment : กัลฟ์ ร่วมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ตามวิถีชาวนาไทยแบบดั้งเดิม
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ