สนพ. สรุปสถานการณ์พลังงาน 9 เดือนแรกของปี 2563 

 

 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยถึงสถานการณ์พลังงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 พบว่า การใช้พลังงานขั้นต้นลดลงร้อยละ 8.0 ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว จากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การผลิตพลังงานขั้นต้นลดลงตามความต้องการใช้พลังงาน โดยลดลงร้อยละ 10.2 ในขณะที่ไฟฟ้านำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 เนื่องจากมีโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำของประเทศลาวเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในช่วงปลายปี 2562 จำนวน 3 โรง มีกำลังการผลิตรวม 1,843 เมกะวัตต์

    สำหรับสถานการณ์พลังงานรายเชื้อเพลิงในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 สรุปได้ดังนี้

    - การใช้น้ำมันสำเร็จรูป ลดลงร้อยละ 12.4 โดย การใช้น้ำมันดีเซล ลดลงร้อยละ 2.9 เป็นผลจากปัญหาภัยแล้ง ทำให้มีการขนส่งสินค้าลดลง การใช้น้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล ลดลงร้อยละ 2.3 โดยการใช้ในไตรมาสที่สามปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown และการสนับสนุนการท่องเที่ยวผ่านมาตรการเราเที่ยวด้วยกันของรัฐบาล ทำให้มีการเดินทางเพิ่มขึ้น การใช้น้ำมันเครื่องบิน ลดลงร้อยละ 57.7 เนื่องจากข้อจำกัดของการอนุญาตให้ทำการบินในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันเครื่องบินลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การใช้ LPG ลดลงเกือบทุกสาขา โดยเฉพาะการใช้ในภาคขนส่ง ลดลงร้อยละ 27.6 จากการปรับลดลงของราคาขายปลีกน้ำมันส่งผลให้ผู้ใช้รถยนต์ LPG บางส่วนหันมาใช้น้ำมันทดแทน

   - การใช้ก๊าซธรรมชาติ ลดลงร้อยละ 7.4 โดยลดลงทุกสาขาเศรษฐกิจ ทั้งการใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การใช้เพื่อผลิตไฟฟ้า การใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ด้านการใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ (NGV) ลดลงร้อยละ 29.5 จากผู้ใช้รถยนต์ NGV บางส่วนเปลี่ยนมาใช้น้ำมัน เนื่องจากราคาอยู่ในระดับไม่สูงมากนักและมีสถานีบริการทั่วถึงมากกว่า

   - การใช้ถ่านหินและลิกไนต์ ลดลงร้อยละ 1.0 และ 5.7 ตามลำดับ

   - ด้านการใช้ไฟฟ้า ลดลงร้อยละ 3.1 โดยลดลงในเกือบทุกสาขา โดยเฉพาะสาขาธุรกิจที่มีการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ โรงแรม และห้างสรรพสินค้า ที่มีการใช้ไฟฟ้าลดลง 36.5 และ 16.8 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ภาคครัวเรือนมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง ร้อยละ 9.5 ผลจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา รวมทั้งหลายหน่วยงานยังคงมีมาตรการ Work from home

 อย่างไรก็ตาม สนพ. ยังคงจับตาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และปัจจัยอื่นๆ ที่จะส่งผลต่อการใช้พลังงานของประเทศอย่างใกล้ชิด อาทิ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ราคาน้ำมันดิบตลาดโลก มาตรการในการป้องกัน โควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสามารถวิเคราะห์แนวโน้มการใช้พลังงานในอนาคต และเตรียมพร้อมรับมือกับความต้องการใช้พลังงานในสภาวะที่ผันผวนเช่นนี้ 

 

Comment : สนพ. สรุปสถานการณ์พลังงาน 9 เดือนแรกของปี 2563
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ