BLCP ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัล "โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับประเทศ ประเภทโล่ทอง" ประจำปีงบประมาณ 2562 จากทั้งหมด 27 สถานประกอบการทั่วประเทศ โดย นพ. เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ  

นายยุทธนา เจริญวงศ์ กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต ดัชนีความสุข ความปลอดภัยของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีทุกคน เน้นการสร้างวัฒนธรรมสู่มิติใหม่ของสุขภาพวัยทำงานแบบองค์รวมในยุค New Normal  โดยจัดให้มีโครงการรณรงค์และมาตรการสำคัญๆ ด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและการทำงานที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ดี สร้างสุขในที่ทำงาน มีสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานเป็นทีม ให้เกิดความคิดริเริ่ม สร้างนวัตกรรมร่วมกัน  ลดการบาดเจ็บ และกลับถึงบ้านพบหน้าครอบครัวด้วยความปลอดภัยในทุกๆ วัน อาทิ โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคนรอบข้าง โครงการ Co-Working Space โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านโรคไม่ติอต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเชิญชวนพนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ เช่น การออกกำลังกายโดยเดินขึ้น-ลงบันไดแทนการขึ้นลิฟต์  โครงการนับก้าว รวมทั้งจัดให้มีผักปลอดสารพิษให้พนักงานได้รับประทานในโรงอาหารของบริษัทฯ ทุกสัปดาห์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมดีๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และบอกวิธีการปฎิบัติตนเพื่อรับมือกับโควิด-19 จัดให้มีมาตรการคัดกรองสุขภาพก่อนเข้าทำงานในพื้นที่โรงไฟฟ้าอย่างเข้มงวดจนถึงปัจจุบัน จัดเตรียมอุปกรณ์โต๊ะ-เก้าอี้ให้แก่พนักงานได้นั่งทำงานที่บ้านอย่างถูกสุขลักษณะ จัดกิจกรรมพูด-คุย เล่นเกมส์สร้างความสุข สนุกสนานให้กับพนักงาน เพื่อคลายความกังวลต่างๆ ผ่านโปรแกรม MS Teams รณรงค์ให้พนักงาน WFH ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีผ่านโปรแกรม MS Teams จัดฝึกอบรมเรื่องการทำงานอย่างมีความสุขในยุค New Normal และจัดจ้างผู้ชำนาญการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิต(Mental Coach)แก่พนักงานเป็นรายบุคคล เป็นต้น  นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถบรรลุผลการปฎิบัติงาน โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Loss Time Injury) ครบ 7 ล้านชั่วโมง เมื่อกันยายน 2563 ที่ผ่านมา

ยุคดิจิทัล นวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาคุณภาพของการผลิตกระแสไฟฟ้า สภาพแวดล้อม และศักยภาพของบุคลากร โดยริเริ่มพัฒนาองค์กรให้เป็น Virtual Office ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน หรือต้องเดินทางไปในพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไป เพราะผู้บริหารให้ความใส่ใจทั้งด้านสุขภาพกาย-ใจ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานและผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีทุกคน  บริษัทฯ จึงได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุขระดับประเทศ ประเภท "โล่ทอง" ประจำปี 2563 ขอขอบคุณทุกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

 

Comment : BLCP ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ