คาเฟ่อเมซอน มอบเงินหนุนกองทุนเพื่อการศึกษาวิจัยฯสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

28/04/2015 | 1404 | Tags : Event cate_sub_3_1

คาเฟ่อเมซอน มอบเงินหนุนกองทุนเพื่อการศึกษาวิจัยฯสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน     

    

             นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 90,000 บาท ให้แก่นายสุภาส จันทร์หงส์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เพื่อสมทบเข้ากองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยในแผนงานโครงการของนักศึกษาสถาบันฯ  โดยเงินสนับสนุนดังกล่าวเป็นรายได้จากการจำหน่ายเครื่องดื่มคาเฟ่อเมซอน ในพิธีประสาทปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันฯ ที่ผ่านมา 

         ปัจจุบันสถาบันฯ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยจัดการศึกษาที่เอาชีวิตและชุมชนเป็นตัวตั้ง ด้วยกระบวนการที่เชื่อมโยงกับวิถีชุมชนท้องถิ่น ให้ผู้เรียนรู้และชุมชนท้องถิ่นพัฒนาวิถีชีวิตร่วมกัน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกรับใช้สังคม มีความสามารถเป็นนักประชาพิจัย และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีความรู้ ความเข้าใจสภาพชุมชนท้องถิ่นตนเอง ปัจจุบัน สถาบันฯ มีศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนในทุกภาคกว่า 30 จังหวัด มีนักศึกษาประมาณ 4,500 คนทั่วประเทศ

----------------------------------------------------------


Comment : คาเฟ่อเมซอน มอบเงินหนุนกองทุนเพื่อการศึกษาวิจัยฯสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ