ปตท.แจ้งรายละเอียดอัตราการใช้สิทธิจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนOR

13/01/2021 | 629 | Tags : ปตท. PTT โออาร์ IPO OR OR


 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งความคืบหน้าของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาหน) (OR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. มาเป็นระยะแล้วนั้น

ปตท. ขอแจ้งให้ทราบว่าการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ปตท. จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น ซึ่งพิจารณาจากผู้ถือหุ้น ปตท. ที่มีถิ่นที่อยู่ในประทศไทยเท่านั้น กล่าวคือ เป็นผู้ถือหุ้น ปตท. ที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารเฉพาะในประเทศไทยตามข้อมูลที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ ปตท. ณ วันที่ 5 มกราคม 2564 (Record Date) (ผู้ถือหุ้นของ ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น) มีอัตราการใช้สิทธิ หรือ Pre-emptive Ratio เท่ากับ 95.1997 หุ้นสามัญของ ปตท. ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งจำนวน) ซึ่งผู้ถือหุ้นของ ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น สามารถจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ และไม่มีการกำหนดอัตราสูงสุดของการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription without cap of entiled right) โดย ปตท. จะจัดส่งเอกสารแจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ OR ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนต่อไป

ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการประกาศช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ OR เบื้องต้น และกำหนดเวลาจองซื้อให้ทราบภายหลังจากที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนของ OR มีผลใช้บังคับ

อนึ่ง OR สงวนสิทธิไม่เสนอขายและไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR ให้แก่บุคคลหรือผู้จองชื้อรายใด หากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) OR มีหน้าที่จะต้องดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายต่างประเทศ นอกหนือไปจากที่ต้องดำเนิการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย หรือ (ข) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น

 

Comment : ปตท.แจ้งรายละเอียดอัตราการใช้สิทธิจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนOR
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ