BLCP ปรับองค์กรสู่โมเดลธุรกิจ บนเส้นทางสาย Next Normal 

นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด กล่าวว่า รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกที่เปลี่ยนไปหลังวิกฤติโควิด-19 สะท้อนให้เห็น เทรนด์สำคัญ ๆ ในอนาคตที่เกิดจากพฤติกรรมและทัศนคติในการดำรงชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป โดยเฉพาะการเปิดรับเทคโนโลยี บริการดิจิทัลใหม่ ๆ รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสบาย โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและสามารถลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การก้าวผ่านจาก New Normal ชีวิตวิถีใหม่อยู่ร่วมกับโควิด ไปสู่ Next Normal ชีวิตวิถีถัดไปหลังโควิด ที่จะเริ่มขยายตัวในวงกว้าง พร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตและระบบเศรษฐกิจในอนาคต

BLCP เห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์กรและบุคลากรควบคู่กันไป ในปี 2563 จึงได้จัดทำโครงการ Change Leader (CL) และ NEXT 30 Innovation เป็นโครงการสร้างนวัตกรเพื่อให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรเป็นรุ่นแรก และต่อเนื่องในปี 2564 ได้สานต่อโครงการนี้ (หนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร) จัดทำโครงการ NEXT Change 2021 ด้วยงบประมาณกว่า 5 ล้านบาท โดย BrightSide People Co., Ltd. ผู้ให้คำปรึกษาและเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคคลากร ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ออกแบบเฉพาะ ให้พนักงานเกิดแนวคิด และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมในแบบ Design Thinking  ปรับตัวและเรียนรู้ที่จะนำนวัตกรรมใหม่ ๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งระดมความคิดร่วมกัน เพื่อค้นหาทางแก้ไข การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ เพื่อสร้างคุณค่าและนวัตกรรมใหม่ๆ จากโครงการ NEXT Change 2021 ที่แบ่งออกเป็นโครงการย่อย 4 โครงการ ดังนี้

• โครงการ NEXT 30 Innovation - สร้างนวัตกรรมในองค์กรรุ่นแรกที่คัดเลือกพนักงานจำนวน 30 คนจากทุกสายงาน เข้ามาร่วมคิดค้นนวัตกรรม เน้นความร่วมมือร่วมใจในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จ

• โครงการ NEXT Warrior  - คัดสรรผู้ที่มีแนวคิดและวิธีการทำงานที่เหมาะกับการสร้างการทำธุรกิจใหม่ (New S Curve) จากโครงการ NEXT 30 เช่น จัดทำ Application "Jobber" แอพลิเคชั่นจัดหาผู้สมัครงานให้ตรงใจผู้ประกอบการ, SYNColla เป็นธุรกิจการให้บริการจัดส่งสินค้าในมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงการจัดทำ Data Solution Center ในการรวบรวมข้อมูลของโรงไฟฟ้า เป็นต้น ถือเป็นไอเดียตั้งต้นที่จะต่อยอดต่อไป

•โครงการ NEXT Open 2021 - ต่อเนื่องจากโครงการ NEXT 30 Innovation 2020 ที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนที่มีแรงบันดาลใจ มีไอเดียที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ พร้อมมีที่ปรึกษาในการสร้าง Innovation ให้เกิดขึ้นจริงและพร้อมใช้งาน

• Idea Jam - การระดมความคิดจากพนักงานในองค์กรจำนวน 300 คนเพื่อนำไอเดียไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นรูปธรรม พร้อมนำไปใช้จริง ซึ่งพนักงาน ได้ช่วยกันเสนอไอเดียมาถึง 1,365 ไอเดีย เช่น Floating Solar Cell การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด การนำเถ้าลอย (Fly Ash) มาพัฒนาเป็นแอโรเจล (Aerogel) และสถานีชาร์จแบตเตอรี่รถไฟฟ้า และล่าสุดที่ได้เกิดขึ้นอีก 1 โครงการ ได้แก่ BLCP Outage Hackathon คือ การนำเอา Pain Points ที่เกิดขึ้นจากการซ่อมบำรุงที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดในอนาคต จัดการแข่งขันที่สำหรับพนักงานทุกๆ คนที่สนใจเข้าร่วมทีม (ทีมละ 5 คน) โดยมีจุดประสงค์เพื่อระดมความคิด ไอเดีย และความร่วมมือกันในการหา Solution เพื่อแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่ทางผู้จัดได้ตั้งขึ้นมา โดย Solution สามารถถูกนำเสนอได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่ Conceptual design, Demo application เป็นต้น

 

 

Comment : BLCP ปรับองค์กรสู่โมเดลธุรกิจ บนเส้นทางสาย Next Normal
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ