1ปีERS กับงานหนัก เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน


1ปีERS  กับงานหนัก เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน

งานครบรอบ 1ปี กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน (ERS)นำโดยดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์  และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานตัวจริงอีกหลายคน จัดขึ้นที่รร.เซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 13พ.ค.2558 ถือว่าอบอุ่นและมีความหวังมากขึ้น เพราะได้แนวร่วมที่ถือว่าเป็นตัวจริงจากหลากหลายวงการที่ สนใจเรื่องของพลังงาน เพิ่มขึ้นมากค่อนข้างมาก จากช่วงที่เริ่มก่อตั้งไม่ถึง 100คน เพิ่มเป็น 285 คน  ในวันเปิดตัวสมาชิกใหม่ นั้นมีทั้ง นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ อดีตบอร์ดสปสช.,คุณประวิทย์ ประกฤตศรี จากหอการค้าไทย,คุณ พิชัย ถิ่นสันติสุข จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.) ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  และอีกหลายท่านที่ไม่ยอมขึ้นเวที

ถึงแม้ว่าหลายคนที่เป็นแนวร่วมของERS จะมีโอกาสเข้าไปนั่งทำงานในระดับนโยบาย อย่างตัวเขาเอง ก็ไปเป็นประธานบอร์ดปตท. ,ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ ไปเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร เป็นรองปลัดกระทรวงพลังงาน  และอีกหลายท่านเป็นนั่งเป็นกรรมาธิการด้านพลังงาน ในสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) แต่ดร.ปิยสวัสดิ์ บอกว่า ทางกลุ่มยังคงยึดมั่นในวัตถุประสงค์และแนวทางของกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน คือ ชี้แจงข้อเท็จจริงด้านพลังงานแก่สังคม  และนำเสนอแนวทางปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ได้แก่ การขจัดคอร์รัปชั่น สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารพลังงาน เช่น เพิ่มการแข่งขันในธุรกิจพลังงาน  ลดการแทรกแซงโดยมิชอบจากภาคการเมือง  

การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ความเป็นธรรมผู้ใช้พลังงานทุกกลุ่ม เช่น ปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้เป็นธรรม

ส่งเสริมการผลิตพลังงานในชุมชนและพื้นที่ห่างไกล ให้การอุดหนุนราคาพลังงานเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

การสร้างประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และความมั่นคงในการจัดหา เช่น การเร่งเปิดพื้นที่สำรวจหาปิโตรเลียม และพัฒนารักษาแหล่งเดิม ด้วยระบบที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เกิดและดำรงอยู่ได้จริง เช่นเปลี่ยนกระบวนการขออนุญาตให้เปิดกว้าง โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ  แก้ปัญหาอิทธิพลท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน  

 ตลอด1ปีที่ผ่านมา ข้อเสนอหลายส่วนถูกนำไปสานต่อสู่การปฏิบัติ บางอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว แต่ยังมีอีกหลายเรื่องเช่นเดียวกันที่ทางกลุ่ม ERS จะต้องช่วยกันชี้แจงผลักดันต่อไป ซึ่งที่สำคัญที่สุดคือ เรื่องการพัฒนาปิโตรเลียมภายในประเทศ

ดร.ปิยสวัสดิ์ มองว่า รัฐบาลที่มีอำนาจพิเศษแบบรัฐบาลชุดปัจจุบัน และไม่ได้อยู่ยาวไปตลอด มีโอกาสที่จะปฎิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนเป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม ไม่อิงกลุ่มทุน นักธุรกิจการเมือง  ก็ควรจะต้องเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการแหล่งสัมปทานที่กำลังจะหมดอายุ และไม่สามารถที่จะต่อสัญญาสัมปทานได้อีก ทั้งในส่วนบริษัทเชฟรอน และปตท.สผ. ที่มีปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ มากกว่า50% ของก๊าซที่ผลิตได้ในอ่าวไทย

สำหรับสัญญาที่กำลังจะหมดลง หากไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า ประเทศจะสูญเสียการผลิต 2.3 ล้านล้าน ลบ.ฟุต ซึ่งทางออกคือการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ที่มีราคาแพงกว่าเข้ามาทดแทน ซึ่งจะทำให้เกิดความสูญเสียทั้งรายได้รัฐ ค่าใช้จ่ายก๊าซที่ และค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น

เรื่องที่สำคัญอีกเรื่องแต่ถูกชะลอออกไปคือการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21 ซึ่งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในกระบวนการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ก็ควรจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในรัฐบาลชุดนี้  

ใครที่สนใจติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มERS โดยตรง ลองคลิดเข้าไปดูที่หน้า Facebook  ในชื่อ กลุ่มปฎิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ซึ่งมีข้อเท็จจริงทางด้านพลังงานหลายเรื่องที่คนทั่วไปยังไม่รู้หรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนให้ได้ชวนคิดวิเคราะห์   ลองไปอ่าน บทวิเคราะห์ผลกระทบของกระแสปฏิรูปแบบสังคมนิยม-ชาตินิยมของเวเนซุเอลา ที่ชี้ให้เห็นถึงความเสียหายต่อเศรษฐกิจ และความยากเข็ญที่เกิดขึ้นกับประชาชนจากการดำเนินนโยบายพลังงานที่ผิดพลาด ของรัฐบาลเวเนซุเอลา

 หลายคนตั้งความหวังว่า ERS จะเป็นผู้จุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายทางด้านพลังงาน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ และมีแนวร่วมที่มีคนคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เข้ามาสมทบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

จงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง หากคิดว่าได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประเทศชาติ และอย่ากลัวที่จะเปลืองตัว  ดร.ปิยสวัสดิ์ บอกไว้อย่างนั้น

Comment : 1ปีERS กับงานหนัก เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ