SPRC จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

                เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ (EAGM) เป็นครั้งแรก และผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองผลการดำเนินงานและผลประกอบการทางด้านการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ซึ่งในปีนี้นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวถึงความสำเร็จหลักของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ได้แก่  

บริษัทฯ ประสบความสำเร็จมากกว่า 7 ปี ในการบันทึกชั่วโมงการทำงานโดยไม่มีกรณีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานกว่า 29.2 ล้านชั่วโมงการทำงาน

ไม่มีพนักงานและผู้รับเหมาภายในบริษัทฯ ติดเชื้อโควิด-19

บริษัทฯ มีความพร้อมในการดำเนินงานสูงถึง 99.9% ตามเป้าหมายผลการดำเนินงานอันดับต้น ในด้านความพร้อมใช้งานและการใช้งานจากจานวนโรงกลั่นน้ำมันมากกว่า 90 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและคาบสมุทรอินเดีย

 บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มการใช้น้ำมันดิบชนิดเบาเพื่อเพิ่มการผลิตน้ำมันเบนซินและดีเซลสูงสุด หยุดการผลิตผลิตน้ำมันอากาศยานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม มีการปรับปริมาณการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการภายในประเทศ พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดในช่วงวิกฤตนี้

บริษัทฯ ยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันจากการปรับปรุงผลการดำเนินงานทางการเงินผ่านโครงการปรับปรุงผลกำไร (Bottom Line Improvement Program: BLIP) ได้อย่างต่อเนื่องที่ 0.96 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ 0.80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2563 โดยผ่านการเลือกใช้น้ำมันดิบให้ได้ผลคุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ประสบความสำเร็จในการลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงกระแสเงินสดในปี 2563 ซึ่งสามารถเพิ่มกระแสเงินสดได้ถึง 83.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้สามารถตอบสนองต่อความไม่แน่นอนของตลาดจากผลกระทบของการระบาดของโรค COVID -19 และความผันผวนของราคาน้ำมันได้เป็นอย่างดี

แม้ว่าในปัจจุบันสถานะการณ์วิกฤตโควิด-19 มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ผลกระทบต่าง ๆ ยังคงมีอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจ SPRC จะสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างแข็งแกร่ง บริษัทฯ ได้มีการทบทวนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และปัจจัยความสำเร็จของบริษัทฯ (KRAs) เพื่อสะท้อนถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มั่นใจว่าการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้จะช่วยทำให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบในการแข่งขัน สร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืน แม้ว่าเศรษฐกิจและสังคมจะเริ่มฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 SPRC ยังคงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการทำงานโดยปราศจากอุบัติการณ์ การบาดเจ็บและการติดเชื้อ (incident, injury and infection free) เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง แสวงหาโอกาสและโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มกระแสเงินสดและลดต้นทุน รวมถึงศึกษาโอกาสในการลงทุนในอนาคต เพื่อสร้างความคุ้มค่าสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 

 

 

Comment : SPRC จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ